Lukács evangéliuma

Lukács evangéliuma egy kétkötetes mű első darabja. Az evangélium Jézus születésének, életének, halálának és feltámadásának történetét beszéli el. Ehhez szervesen kapcsolódik az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv, a folytatás, az egyház születésének és első évtizedeinek históriájával. Lukács, aki minden bizonnyal Pál apostol munkatársa volt, mondanivalóját Márk evangéliumát követve rendezte el. Egyedül Lukács elbeszélésében maradt ránk néhány Read more about Lukács evangéliuma[…]

Náhum próféta könyve

Náhum könyvének hátterében az ókori világot megrengető események állnak. Az asszír seregek Kr.e. 663-ban törtek rá az egyiptomi Thébára, erre utalhat 3,8, ugyanakkor Náhum fő mondanivalója a Ninivét fenyegető veszedelem. Ez a mezopotámiai város, az Újasszír Birodalom gyöngyszeme, Kr.e. 612-ben esett el. Palesztina térségében ekkor már több, mint egy évszázada berendezkedtek az asszírok. Ez a Read more about Náhum próféta könyve[…]

Mikeás próféta könyve

Mikeás viharos történelmi időkben, a Kr.e. nyolcadik század utolsó negyedében élt, Júda egyik vidéki településén, Móreset-Gátban. Ő alapvetően másként értékelte országa helyzetét, mint ismertebb fővárosi társa, Ézsaiás. Számára Jeruzsálem, Sion nem a remény bástyája, hanem a bűnök forrása volt. Amikor Mikeás a városra tekintett, dőzsölő gazdagokat, nyomorultak ügyét kiforgató bírákat, szegényeket semmibe vevő előkelőket valamint Read more about Mikeás próféta könyve[…]

Péter második levele

Péter második levele az Újszövetség legkésőbb keletkezett irata, lejegyzése a második század második negyedére tehető. Ebből következik, hogy szerzője nem maga Péter, az apostol, hanem az író az ő tekintélye alá helyezte magát, neve alatt írt, ezzel a hagyomány folytatását akarta hangsúlyozni. Ez gyakori eljárás volt az ókorban, amikor teljesen másként gondolkoztak a szerzők szerepéről, Read more about Péter második levele[…]

János második levele

János második levele az Újszövetség egyik legrövidebb könyve, egyetlen fejezet, mindössze tizenhárom vers. A könyv két fontos üzenetet fogalmaz meg. Elsősorban az egymás iránti szeretet fontosságára hívja fel a gyülekezet tagjainak figyelmét, másrészt nem titkolja, hogy lehetnek olyanok, akiket célszerűbb elkerülni. Az ellenfelek a keresztyén hit egyik legmeghatározóbb elemét, Jézus Krisztus tökéletes emberségét tagadták. Nem Read more about János második levele[…]

Mózes második könyve

Mózes második könyve Izrael néppé válásának hagyományait rögzíti. Kezdetben népes, de se törvénnyel, se letisztult istenismerettel nem rendelkező rabszolgahadként áll Izrael. A könyv végén pedig olyan közösségként, mely ráhagyatkozott Istenre, tusakodva ugyan, de mégiscsak az Úr követésében él, ismer törvényt és van kultuszi gyakorlata. Itt olvasunk Izrael egyiptomi elnyomásáról, Mózes születéséről és nevelkedéséről, a tíz Read more about Mózes második könyve[…]

A királyok első könyve

A királyokról írt első könyv (1Kir) a Dávid által életre hívott jeruzsálemi királyságba vezeti olvasóit. Az első tizenegy rész Salamon mesés udvarát mutatja be, és benne a templomot, aminek felépítését a könyv neki, az államalapító király fiának tulajdonítja. A második egység (12-22) zavarosabb világot rajzol meg. Salamon utódainak nem sikerült egyben tartani az országot, így Read more about A királyok első könyve[…]

Mózes első könyve

Mózes első könyve (1Móz) a kezdetekről szól. Első tizenegy fejezete a világ teremtéséről, valamint Isten és ember ősi kapcsolatáról tesz vallást. Itt olvasunk a ember bűnéről és büntetéséről, az özönvízről, Bábel tornyáról. A könyv második egységében (12-50. fejezet) egy család kerül a középpontba, Ábrahám és Sára leszármazottai, négy nemzedéken át. Jól ismert szereplőkkel találkozunk itt Read more about Mózes első könyve[…]

Júdás levele

Az Újszövetség négy Júdást ismer: az árulóvá lett Iskáriótest; Jézus egy további tanítványát, aki Jakab fia volt; Jézus egyik testvérét; valamint egy lázadót, aki az evangéliumban említett összeírás idején szított felkelést. A kutatók egy része azt az álláspontot képviseli, hogy egyikük, Jézus földi testvére volt a levél szerzője. Más tudósok szerint a szerzőt nem az Read more about Júdás levele[…]

Mózes ötödik könyve

Mózes ötödik könyve Isten és a választott nép kapcsolatának különleges szövege. Régi hagyomány ezt második, vagy megismételt törvénykönyvként tartani számon, ami a 17. fejezet rendelkezésére vezethető vissza: a 17,18 szól arról, hogy a jó király mindig tartsa magánál Isten törvényének mását, mert csak így várható tőle bölcs, népe javát szolgáló kormányzás. A könyv első néhány Read more about Mózes ötödik könyve[…]