János harmadik levele

Ez az egyik legrövidebb irat az Újszövetségben, mindössze tizenöt vers. Tartalmát tekintve egy magánlevél, melyben a szerző kedves munkatársát szeretett testvérként szólítja meg. Gájusz a hit úton lévő hirdetőit látta vendégül, ők vándor misszionáriusok lehettek, akik elindultak, hogy ismeretleneknek hirdessék Krisztust. Az egyház névtelen hősei ők, nélkülük nem terjedhetett volna el az evangélium jó híre Read more about János harmadik levele[…]

Hóseás könyve

Hóseás a héber Biblia íróprófétái közül az egyetlen, aki az északi királyságban született. Mai szóval azt mondanánk, hogy ez a Kr.e. nyolcadik században élt, rejtélyes személyiség Izrael identitását helyezte igehirdetése és könyve középpontjába. Hogy maradhat meg Izrael Isten népének? Őt ezen kívül más nem nagyon érdekelte. Világosan látta, hogy idegen kultuszok bűvöletébe lépve Izrael el Read more about Hóseás könyve[…]

Krónikák első könyve

Ez a bibliai könyv saját teológiai szempontjai alapján tekinti át a választott nép történetét a kezdetektől Dávid király haláláig. A legtöbb elbeszélésnek ismerjük párhuzamos történetét is, elsősorban Sámuel első és második könyvében kerülnek elő a Krónikák első könyvében szereplő témák. Az olvasóban emiatt óhatatlanul felmerül egy kérdés: mi szükség van erre? Miért kellett megírni kétszer Read more about Krónikák első könyve[…]

Királyok második könyve

A heti bibliai könyv Illés próféta korától a Babiloni fogságig tekinti át Izrael és Júda történetét (Kr.e. 9-6. század). Ebben az időszakban Palesztina népeinek az akkori világpolitika hatalmasságai között kellett megtalálni a túlélés útját, kezdetben a damaszkuszi arám uralkodók, aztán a tényleges világuralomra törő asszír, majd a babiloni seregek fenyegették a térséget, ahová az egyiptomi Read more about Királyok második könyve[…]

Ruth könyve

Ruth könyve Az elbeszélés szerint egy kis betlehemi család, férj, feleség és két fiú keresett menedéket egy éhínség idején a szomszédos nép, Móáb földjén. A fiúk megnősültek, csakhogy a család valamennyi férfitagja meghalt – ekkor kezdődik maga a történet, ami a család tragédiáját és sorsának jobbra fordulását dolgozza fel. A könyv címszereplője az egyik móábi Read more about Ruth könyve[…]

Pál levele Filemonhoz

A könyv egy szökött rabszolga ügyében keletkezett magánlevél. Különleges élethelyzetre kellett megoldást találni, ebben vállalt Pál közvetítő szerepet. Filemon az apostol igehirdetésének hatására lett keresztyénné, jómódú férfi lehetett, rabszolgákat is tartott, Kolossé közelében élt. Az ő rabszolgája volt Onészimosz, aki meglopta urát és elszökött tőle, de maga is keresztyénné lett. Pál Onészimosz érdekében emelt szót, Read more about Pál levele Filemonhoz[…]

Pál levele Tituszhoz

Titusz Pál apostol hűséges, néhány esetben nélkülözhetetlen munkatársa volt. Amikor Pál összetűzésbe került a Korinthusi gyülekezet néhány tagjával, Titusz ment a városba, hogy közreműködjön a viták rendezése érdekében. Kulcsszerepet játszott az elszegényedő jeruzsálemi keresztyének számára szervezett adománygyűjtés során is. Később Krétára került, onnan talán Nikopoliszba (ma Görögország nyugati részén), majd Dalmáciába ment. A levél a Read more about Pál levele Tituszhoz[…]

Pál második levele a korinthusiakhoz

Pál apostol és a korinthusi gyülekezet viszonya viharos volt. Nem teljesen világosak a konfliktus részletei, de azt tudjuk, hogy a gyülekezet egyes tagjai az apostol ellen beszéltek, nagy szomorúságot okozva ezzel neki. Ennek eredménye lett egy “könnyhullatással” írt levél (lásd 2Kor 2,4), majd idővel a kapcsolat rendeződni kezdett. A második korinthusi levél tükrözi az apostol Read more about Pál második levele a korinthusiakhoz[…]

Dániel próféta könyve

Dániel elbeszélései (1-6 fejezet) már a könyv megszületésekor is a régmúltba repítették az olvasókat. A hellén birodalmak szorításában a Kr.e. második század első évtizedeiben Izraelnek bátorításra volt szüksége, hogy kitarthasson a hagyományait, kultúráját fenyegető ellenséggel szemben. Ekkor vette elő a szerző a mintegy négy évszázaddal korábban, a babiloni királyi udvarban az Úr melett kitartó zsidó Read more about Dániel próféta könyve[…]

Ezsdrás könyve

Ezsdrás könyvének bevezető versei estek erre a vasárnapra. Ezsdrás és Nehémiás korában szabadultak meg a zsidók a babiloni fogságból. Cirus perzsa király úgy döntött, hogy a Babilóniába hurcolt rab népeket hazaengedi. A zsidóktól azt kéri, hogy építsék újra a templomukat Jeruzsálemben. Tehát Izrael visszanyeri küldetését, ő marad a választott nép, amelynek ismét van temploma, s Read more about Ezsdrás könyve[…]