A zsidókhoz írt levél

Az Újszövetség ismeretlen, de valószínűleg jól képzett zsidókeresztyén szerzőtől származó irata, ami mindenekelőtt bátorít és int, kitartásra, a hitbeli megfáradás legyőzésére, vallástételre. A Zsidókhoz írt levél fontos teológiai kérdéseket jár körül, beszél Krisztus főpapi tisztéről, áldozatáról, az általa nyert örök üdvösségről. A levél talán legkülönlegesebb része a 11. fejezet, ahol a szerző a hit hőseit Read more about A zsidókhoz írt levél[…]

Krónikák második könyve

A Krónikák első könyve Dávid király halálával ér véget, a második könyv itt veszi fel az elbeszélés fonalát. Salamon uralkodását a Királyok első könyvéhez hasonló színes elbeszélésben írja meg (1-9. fejezet), de még inkább középpontba helyezi az új király legfontosabb tettét, a jeruzsálemi szentély felépítését. A könyvben ettől kezdve a templom és a kultusz különös Read more about Krónikák második könyve[…]

Jeremiás siralmai

Öt költemény, mely Júda és Jeruzsálem végzetét, elbukását énekli meg, az elveszett világot siratja. A Kr.e. hatodik század elején a babiloni seregek végiggázoltak a közel-keleten, nem állhatott meg velük szemben sem város, sem nemzet. A Siralmak könyve a megsemmisülést hozó vereséget kontextusba helyezi: meggyászolja az országot, de nemcsak a katonai értelemben vett bukás miatt. Sokkal Read more about Jeremiás siralmai[…]

Pál levele a filippiekhez

Különleges, személyes, mély emberi érzelmekkel átitatott levél. Pál apostolról nem ok nélkül mondták, hogy kemény és szigorú ember, ebből az iratából azonban nem árad más, csak megindító szeretet. A levél írásakor Pál halálra készült, legalábbis készen állt rá, harag nélkül tekintett vissza földi futására, vágyva elköltözni és Krisztussal lenni. Nem tudta, mi vár rá, de Read more about Pál levele a filippiekhez[…]

Jakab levele

Az Újszövetség több Jakabot is számon tart, így hívták Jézus két apostolát és egyik testvérét is, aki a kereszthalál és a feltámadás után lett keresztyénné, idővel pedig a jeruzsálemi gyülekezet meghatározó vezetőjévé vált. A szerzőt azonban nem közöttük kell keresnünk. Ez a levél intelmek sorozata. Kiemelkedő témája a hit és a cselekedetek viszonya, erőteljes példákkal Read more about Jakab levele[…]

János harmadik levele

Ez az egyik legrövidebb irat az Újszövetségben, mindössze tizenöt vers. Tartalmát tekintve egy magánlevél, melyben a szerző kedves munkatársát szeretett testvérként szólítja meg. Gájusz a hit úton lévő hirdetőit látta vendégül, ők vándor misszionáriusok lehettek, akik elindultak, hogy ismeretleneknek hirdessék Krisztust. Az egyház névtelen hősei ők, nélkülük nem terjedhetett volna el az evangélium jó híre Read more about János harmadik levele[…]

Hóseás könyve

Hóseás a héber Biblia íróprófétái közül az egyetlen, aki az északi királyságban született. Mai szóval azt mondanánk, hogy ez a Kr.e. nyolcadik században élt, rejtélyes személyiség Izrael identitását helyezte igehirdetése és könyve középpontjába. Hogy maradhat meg Izrael Isten népének? Őt ezen kívül más nem nagyon érdekelte. Világosan látta, hogy idegen kultuszok bűvöletébe lépve Izrael el Read more about Hóseás könyve[…]

Krónikák első könyve

Ez a bibliai könyv saját teológiai szempontjai alapján tekinti át a választott nép történetét a kezdetektől Dávid király haláláig. A legtöbb elbeszélésnek ismerjük párhuzamos történetét is, elsősorban Sámuel első és második könyvében kerülnek elő a Krónikák első könyvében szereplő témák. Az olvasóban emiatt óhatatlanul felmerül egy kérdés: mi szükség van erre? Miért kellett megírni kétszer Read more about Krónikák első könyve[…]

Királyok második könyve

A heti bibliai könyv Illés próféta korától a Babiloni fogságig tekinti át Izrael és Júda történetét (Kr.e. 9-6. század). Ebben az időszakban Palesztina népeinek az akkori világpolitika hatalmasságai között kellett megtalálni a túlélés útját, kezdetben a damaszkuszi arám uralkodók, aztán a tényleges világuralomra törő asszír, majd a babiloni seregek fenyegették a térséget, ahová az egyiptomi Read more about Királyok második könyve[…]

Ruth könyve

Ruth könyve Az elbeszélés szerint egy kis betlehemi család, férj, feleség és két fiú keresett menedéket egy éhínség idején a szomszédos nép, Móáb földjén. A fiúk megnősültek, csakhogy a család valamennyi férfitagja meghalt – ekkor kezdődik maga a történet, ami a család tragédiáját és sorsának jobbra fordulását dolgozza fel. A könyv címszereplője az egyik móábi Read more about Ruth könyve[…]