Dániel próféta könyve

Dániel elbeszélései (1-6 fejezet) már a könyv megszületésekor is a régmúltba repítették az olvasókat. A hellén birodalmak szorításában a Kr.e. második század első évtizedeiben Izraelnek bátorításra volt szüksége, hogy kitarthasson a hagyományait, kultúráját fenyegető ellenséggel szemben. Ekkor vette elő a szerző a mintegy négy évszázaddal korábban, a babiloni királyi udvarban az Úr melett kitartó zsidó Read more about Dániel próféta könyve[…]

Ezsdrás könyve

Ezsdrás könyvének bevezető versei estek erre a vasárnapra. Ezsdrás és Nehémiás korában szabadultak meg a zsidók a babiloni fogságból. Cirus perzsa király úgy döntött, hogy a Babilóniába hurcolt rab népeket hazaengedi. A zsidóktól azt kéri, hogy építsék újra a templomukat Jeruzsálemben. Tehát Izrael visszanyeri küldetését, ő marad a választott nép, amelynek ismét van temploma, s Read more about Ezsdrás könyve[…]

Haggeus próféta könyve

Haggeus, ez a szinte ismeretlen próféta a Kr.e. hatodik század végére, a Babiloni fogság utáni időszakba vezet bennünket. Könyve rövid, de fontos témákat érint, mindenekelőtt az évtizedekkel korábban elpusztított jeruzsálemi templom újjáépítéséről beszél. A próféta korában feszítő kérdés volt, hogy eljött-e már az építkezés ideje? Annyi mindenre lehetett hivatkozni a késlekedés okaként! Gyenge termésre, gazdasági Read more about Haggeus próféta könyve[…]

Zofóniás próféta könyve

Zofóniás az ószövetségi kispróféták között a kevésbé ismertek közé tartozik. Júda reformerként jegyzett királyának, Jósiásnak az uralkodása elején hirdetett ítélet a Kr.e. hetedik században. Igehirdetésében kérlelhetetlen hangot ütött meg mindazok ellen, akik elfordultak az Úrtól, idegen kultuszok előtt hajoltak meg, vagyont harácsoltak, erőszakoskodtak; vezetők, papok, kalmárok ellen. Az Úr napja mindezeknek keserves lesz, de a Read more about Zofóniás próféta könyve[…]

Pál első levele Timóteushoz

Timóteus Pál kedves tanítványa, hűséges útitársa volt. Megismerkedésükről és arról, hogy Pál, ragaszkodva a zsidó szokáshoz, maga metélte őt körül, az Apostolok cselekedeteiről szóló könyv számol be (16). Zsidó anyától és pogány apától származott, Pál apostol több levelében hivatkozik rá, támasza volt, aki lehetővé tette számára, hogy az igehirdetésnek szentelje magát. A mai kutatók többsége Read more about Pál első levele Timóteushoz[…]

Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

A thesszalonikai keresztyének soraiban nyugtalankodás támadt Krisztus várása miatt: némelyek azt hirdették, hogy az Úr napja küszöbön áll, sőt már-már jelenvalóság. Komoly etikai következményekkel járt ez a félreértés, sokan felhagytak mindennapi munkájukkal, és a rajongó várakozásba temetkeztek. A levél ebben a helyzetben egészíti ki Pál első thesszalonikaiakhoz írott levelének gondolatmenetét és fogalmazza meg világos tanítását: Read more about Pál második levele a thesszalonikaiakhoz[…]

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz

Thesszalonika a Via Egnatia mentén feküdt, ez a nagy forgalmú út biztosította a Római birodalmon belül a kelet-nyugati irányú összeköttetést és kommunikációt. Ez volt Makedónia központja, helytartói székhely. Az Apostolok cselekedeteiről írt könyv szerint Pál és Szilvánusz a Filippiben elszenvedett megpróbáltatások után jöttek a városba. Zsidók és “istenfélő görögök” fogadták be igehirdetésüket, de a kirobbanó Read more about Pál első levele a thesszalonikaiakhoz[…]

Jónás próféta könyve

Jónás próféta az Ószövetség egyik legismertebb alakja. Ő volt Istennek az a küldötte, aki (Babits szavaival) „rühellé a prófétaságot”, és aki futott, de „nem hová a Mennybéli akarta”. Mindent megtett, hogy elkerülje küldetése végrehajtását, mikor körülötte már mindenki Istenhez kiáltott, ő még dacolt, amikor pedig a bűn városa zsákban és hamuban böjtölve tért meg, a Read more about Jónás próféta könyve[…]

Abdiás próféta könyve

Abdiás próféta könyve a legrövidebb irat a Héber Bibliában, mindössze huszonegy vers, nagyrészt elkeseredett harag a szomszéd nép, Edom ellen. Mai keresztyén olvasóknak bántó ez, sőt elfogadhatatlan, ha a Biblia egy szakasza nem a megbocsátás hangján szólal meg, az idegen népek ellen mondott próféciák viszont az Ószövetség szerves részét képezik. A közfelfogás, a mai európai Read more about Abdiás próféta könyve[…]

Ámósz próféta könyve

Ámósz az egyik legkorábbi írópróféta az Ószövetségben, a Kr.e. nyolcadik században élt. Ekkor még virágzott Izrael, de ordító társadalmi különbségek alakultak ki, elszegényedő tömegekkel és luxusban élő kevesekkel, akik utolsó ruhadarabjaiktól is megfosztották adósaikat. Ámósz igehirdetésének középpontjában a társadalmi igazságosság állt, számára a nyomorultak ügye meghatározó kérdés volt, emellett jelent meg a vallási tévelygés. A Read more about Ámósz próféta könyve[…]