Pál első levele a thesszalonikaiakhoz

Thesszalonika a Via Egnatia mentén feküdt, ez a nagy forgalmú út biztosította a Római birodalmon belül a kelet-nyugati irányú összeköttetést és kommunikációt. Ez volt Makedónia központja, helytartói székhely. Az Apostolok cselekedeteiről írt könyv szerint Pál és Szilvánusz a Filippiben elszenvedett megpróbáltatások után jöttek a városba. Zsidók és “istenfélő görögök” fogadták be igehirdetésüket, de a kirobbanó konfliktusok miatt hamarosan innen is távozniuk kellett. Pál ezután Timóteust küldte Athénból Thesszalonikába, aki megnyugtató híreket vitt az akkor már Korinthusban tartózkodó apostolnak. (ApCsel 16-18; 1Thessz 2-3) Ekkor írhatta meg Pál műfajteremtő, a kutatás jelen állása szerint legkorábbi levelét.