Istentisztelet 2016. június 5. 10 óra

Istentisztelet 2016. június 5. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„…és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (Lukács 2,7)
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?”
(János 14, 1-2)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Feketéné Lakatos Edina bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 360, 3
3. Gyerekpercek Kubinyiné Mikó Ágnes bo. lelkipásztor
4. Főének: 316, 7; 9-12
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Lukács 2, 1-20 Szentesiné Kiss Piroska presbiter
7. Imádság Nagy Tibor gyülekezeti tag
8. Igehirdetés előtti ének: 358, 1; 6
9. Igehirdetés: Lk 2, 7; Jn 14, 1-2 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 360, 5
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
13. Úrvacsora, ágendázik: Oláh István lelkipásztor
14. Áldás
15. Hirdetések
16. Záró ének: 398, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Úrvacsoravétel alatt gyülekezetünk zenekara szolgál.
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk ébredéséért, gyülekezetünk szolgálatáért.