Istentisztelet 2018. augusztus 26. 10 óra

Istentisztelet 2018. augusztus 26. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”
(Jn 8,1-11)
Az istentisztelet témája: Az vessen rá először követ…
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Nagy István segédlelkész
2. Fennálló ének: 241,1
3. Főének: 469,1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 465,1-2
8. Igehirdetés: Jn 8,1-11 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 223,5-6
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 467,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a Gyülekezetépítés napjának áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük özv. Dávid Lászlóné (Szarka Lenke) 76 évet élt,
Illyés Istvánné (Tóth Ilona) 77 évet élt és Csontos Dánielné (Tóth Judit) 67 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– augusztus 22-én du. fél 6-kor Dr. Bács Jenő presbiter emlékét hirdette, halálának 10. évfordulóján,
– istentisztelet után Fekete István emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Dul Sándor és Czelláth Vivien, Dr. Halasi Péter és Salap Viktória,
Szegvölgyi Dávid és Pócsik Anett, Vas László és László Noémi,
Koncz Levente és Dr. Erdei Csilla, Dr. Alexa Péter és Dr. Gaál Szilvia.
________________________________________
1. 2018. augusztus 28-án, kedden és augusztus 29-én, szerdán a Lelkészi Hivatal zárva lesz.
2. Szeptember 22-én, szombatra Gyülekezeti Kirándulást szervezünk Nagyváradra, részletek és regisztráció a nagytemplom weboldalán.
3. A Nagytemplom ötödik emeletén található „Közelebb”– interaktív elcsendesedés Istennel elnevezésű imaszoba kedden, csütörtökön és szombaton látogatható nyitvatartási időben. Kérjük Testvéreinket, hogy látogatás előtt legalább 2 nappal jelentkezzenek a kommunikacio@nagytemplom.hu e-mail címen, vagy az 52/614-160 telefonszámon.
4. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra szeptember 29-én 9 órától a Nagytemplomban és ezt előzőleg jelezzék a Lelkészi Hivatalban.
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Szeptemberben az igehirdetések az VIII. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• szeptember 2.: A bőség kosara – Péld 13,4
• szeptember 9.: Kié az, ami a tiéd? – Mt 22,15-22
• szeptember 16.: Megkívánni a másét – Józs 7,19-21; 2Thessz 3,6-15
• szeptember 23.: A szív gazdagsága – 2Kor 9,6-15; Lk 21,1-4
• szeptember 30.: Jobb adni! – ApCsel 20,35
________________________________________
Szeptember 2-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: A bőség kosara
Az igehirdetések alapigéje: Péld 13,4. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Káposztás Gábor Vad Zsigmond Tóth Dorottya Tünde
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.