Istentisztelet 2017. február 19. 10 óra

Istentisztelet 2017. február 19. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták: Ilyet még sohasem láttunk!”
(Mk 2,1-12)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 138,1
3. Keresztelés
4. Főének: 105,1-3;23-24
5. Előfohász Nagyné Török Csilla bo. lelkipásztor
6. Igeolvasás: Ézs 12
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 134,1-2
9. Igehirdetés: Mk 2,1-12 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 451,1;4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 264,1-2
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban
a házasságban élő és a párválasztás előtt álló testvéreinket!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Február 13-án életének hetvennyolcadik évében megtért Teremtőjéhez Cseri Kálmán nyugalmazott református lelkipásztor. A Rákóczi-harang az istentisztelet után
Cseri Kálmán emlékét fogja hirdetni.
Nagytemplomi igehirdetéseinek felvételei – melyek a 2012-es evangelizációs alkalmakon hangzottak el – visszanézhetőek honlapukon.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Aranyics Gyuláné (Baranyai Erzsébet) 73 évet élt
és Dr. Ary László 88 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
Az istentiszteleten Nagy Imre, Lakatos Ádám László és Horváth Enikő
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
1. Február 20-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. A Tiszántúli Református Egyházkerület 2017. február 24-én, pénteken tízedik alkalommal rendezi meg a Református Jótékonysági Bált a határon túli református intézmények támogatására. A bál bevételével a micskei Sámuel Szociális Bentlakást támogatjuk. Jegyet vásárolni lehet a Püspöki Hivatalban, valamint a www.reformatusbal.hu oldalon.
3. Február 25-én, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben. Téma: 112. és 113. Zsoltár. Az alkalmon Vad Péter tanár-karnagy végez zenei szolgálatot, aki bemutatja az Áldd, lelkem, Istened! című énekeskönyvet, amely megvásárolható a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban 1800 Ft-os kedvezményes áron.
4. Március 3-án 17 órától imaóra lesz az Ökumenikus Világimanapon az Evangélikus Templomban (Debrecen, Miklós u. 3.).
5. Április 12-én 11 órakor harangszentelési ünnepség lesz a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjében (Debrecen, Péterfia u. 40.).
6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően de. fél 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő vasárnapi (február 26.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetés alapigéje:

8 óra 10 óra 18 óra
Oláh István Dr. Fekete Károly Vad Zsigmond
1Sám 4,1-22 Mt 10,24-33 Mt 5,31-32; Mt 19,3-9
1Sám 4,9-11 Róm 8,31-39 Préd 4,7-12; 1Kor 7,10-16