Reformáció ünnepi istentisztelet – 2022. október 31.

ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET
A REFORMÁCIÓ ÜNNEPE ALKALMÁBÓL

DEBRECENI REFORMÁTUS NAGYTEMPLOM
2022. OKTÓBER 31. 17.00

Az igemagyarázatok alapigéje: 4Móz 6,22–26
„Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik: Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!”

Az istentisztelet rendje
1. Orgonazene
2. Bevonulás
3. Igei köszöntés Püski Lajos Egyházkerületi főjegyző
4. Gyülekezeti ének: 25,1
5. Gyülekezeti ének: 591:1–2
6. Isten rendelése Kiss János baptista lelkipásztor
7. Bűnvallás, kegyelemhirdetés
8. Kórusmű: Goller: Szent Ige zendülj Tóth-Bartók Dániel református karnagy
9. Imádság Beszterczey András református lelkipásztor
10. Gyülekezeti ének: 725,1
11. Igemagyarázat: 4Móz 6,22–24 Dr. Fekete Károly református püspök
12. Gyülekezeti ének: 725,2
13. Igemagyarázat: 4Móz 6,25 Bukáné Zakar Zsuzsa református lelkipásztor
14. Gyülekezeti ének: 725:3
15. Igemagyarázat: 4Móz 6,26 Oláh Attila református lelkipásztor
16. Kórusmű: Schubert: Sanctus Pető István baptista karnagy
17. Utóima Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
18. Meghívás az úrasztalához Nagyné Szerencsi Erika református lelkipásztor
19. Úrvacsora előtti gyülekezeti ének: 23:1
20. Úrvacsora, ágenda (758, 713, 760, 774, 826, 726, 360) Hadházi Tamás református esperes
21. Kórusmű: Nagy Csaba Zoltán: Sztárai Mihály éneke Nagy Csaba Zoltán református karnagy
22. Úrvacsorai intelem Ferenczi Pál egyházmegyei lelkészi főjegyző
23. Úrvacsorai hálaadó imádság
24. Adakozásra buzdítás
25. Ünnepi beszéd Dr. Győri János gyűjtemény igazgató
26. Hirdetések Oláh István református lelkipásztor
27. Himnusz
28. Áldás
29. Záróének: 591:3–4

KOSZORÚZÁS AZ EMLÉKKERTBEN
Az ünnepi istentisztelet után az emlékkertben megkoszorúzzuk
a gályarabok és a reformáció emlékművét.

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE
A mai nap a protestantizmus számára szerte a világon a reformáció emlékünnepe. A protestantizmusban az egyházi év része, azonban nem csupán egy esemény emléknapja, amikor emlékezünk, hogy Luther ezen a napon tűzte ki tételeit 1517-ben a wittenbergi vártemplom kapujára (bár ennek valóság voltát egyre többen megkérdőjelezik), hanem Krisztus-ünnep, amelyben különösen hangsúlyt kap Krisztus egyházának ügye. II. György szász választófejedelem 1667-ben rendelte el október 31-ére a reformáció emléknapjának megünneplését. Ez azután a legtöbb német tartományban gyakorlattá vált, majd szerte Európában elterjedt. Az ünnep általánosan elfogadott lekciói:
Róm 3,21–28; Mt 5,1–10 (11–12) szorosan kötődnek a mindenszentek tematikájához.

Orgonál:
Csorba Gergő kántor
Közreműködnek:
Egyesített Protestáns Kórus,
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatói,
Vad Péter tanár-karnagy