Istentisztelet 2022. július 24. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

2022. július 24.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Oláh István

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 6. VASÁRNAP
A vasárnap teológiai témája: Isten a keresztség ajándékával megtérésre hív. További igeszakaszok lehetnek még
a vasárnaphoz: 1Pét 2,2–10; 5Móz 7,6–12; Mt 28,16–20; Ézs 43,1–7; ApCsel 8,26–39.

Az igehirdetés alapigéje: Rm 6,3–8
„Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A
keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya
dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még
inkább eggyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk
megfeszíttetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.
Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is
fogunk.”

Az istentisztelet rendje
Preludium: C. Franck: L’Organiste No. 15.
1. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor
2. Fennálló ének: 202:1
3. Főének: 731:1–4
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsolt 139,1–16
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 205:3
8. Igehirdetés: Rm 6,3–8 Oláh István lelkipásztor
9. Orgonazene: L. Vierne: Triptyque – Communion
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Ének: 796:1
13. Hirdetések
14. Záróének: 810:1–6
Postludium: Koloss István: Alleluja
Orgonál: Vad Péter tanár-karnagy

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
A következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Szabó Norbert és Szabó Beáta,
Fekete Dániel és Mester Petra.

Szerettünk, akitől elbúcsúzunk
Dr. Vántsa Zoltán gyülekezetünk tagja, volt presbiter testvérünk 87 éves korában
elhunyt, temetése augusztus 5-én 12 órakor lesz a köztemetőben.

Emlékharang szólt
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Dr. Szilasy Gyuláné halálának 5. évfordulóján szólalt
meg. Az istentiszteletet követően Szálkay András és Szálkay Andrásné Győrffy Judit
emlékére szólal meg.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Július 27-én, 12 órától kerül megrendezésre déli orgonakoncert-sorozatunk utolsó
alkalma, melyen Csorba Gergő szólaltatja meg orgonánkat. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket! Részletek honlapunkon találhatók.
2. Július 6. és augusztus 10. között minden szerdán 19 órától megrendezésre kerül a
“Szerelmes Nagytemplom” című programsorozatunk. A regisztrációs felület és a
részletek a honlapunkon találhatóak, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
3. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére
van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál, Salánki Sándornénál minden
vasárnap 9–11:30-ig.
4. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, mely a kijáratnál megvásárolható.
5. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-, a
beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek
jelentkezését.
6. A Nagytemplom harangjátéka minden nap 9, 12, 15 és 18 órakor szólal meg.