Istentisztelet 2022. április 15. Nagypéntek 18 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

NAGYPÉNTEK

2022. április 15.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

Nagypéntek

Az első századokban nagypénteken nem ünnepeltek istentiszteleten. Böjtöt tartottak csupán. A negyedik századtól kezdődően találunk nyomot istentiszteleti gyakorlatra. Ennek keretében igen sok olvasmány, ének és imádság követte egymást. A csúcspont Jézus szenvedéstörténetének és halála eseményeinek felolvasása volt János evangéliuma szerint. Úrvacsora nem volt. A 7. századi Rómából kapjuk az első tudósítást arról, hogy az igei istentiszteletet egy keresztúttal kapcsolták össze. Bár az istentiszteleten communio volt, misét nem tartottak. Magyar protestáns gyakorlatban a legnagyobb ünnepnek számít. Ez természetesen egyoldalú megközelítés. Ha legnagyobb ünnepről akarunk beszélni, akkor inkább a szent három napot kellene egy ünnepnek neveznünk. Nagypéntek és húsvét elválaszthatatlanok egymástól. Az egyház a liturgiában húsvétra figyel akkor, amikor nagypénteket ünnepli, és nagypénteket nem felejti látóteréből, amikor a húsvéti örömhírt ünnepli. Az ünnep liturgikus színe fekete. A kegyelemhirdetés (verbum gratiae) után a nagy glória (Gloria in excelsis) és a dicsőítő ének (Laudamus te) elmarad.

Az igehirdetés alapigéje: 1Kor 1,23–25

„…mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 485:1–2 (RÉ: 342:1–2)
 3. Imádság
 4. Liszt: Via crucis – A keresztút Andrássy György (ének), Kun Rajmund (orgona); Kollégiumi Kántus; vezényel: Arany János
 5. Igehirdetés: 1Kor 1,23–25 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 6. Úri ima
 7. Áldás
 8. Ének: 486:1–5 (RÉ: 344:1–5)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

LISZT Ferenc: VIA CRUCIS / A KERESZTÚT

Die 14 Stationen des Kreuzweges                      A keresztút 14 állomása

                       

Vexilla regis prodeunt,                                              A király zászlói vonulnak,

fulget crucis mysterium,                                           tündököl a kereszt titka,

qua vita mortem pertulit,                                         amelyen az élet a halált elszenvedte

et morte vitam protulit.                                            és a halállal meghozta az életet.

Impleta sunt quae concinit                                       Beteljesedett mindaz, amit

David fideli carmine                                                  Dávid híven megénekelt

dicendo nationibus,                                                   mondván a nemzeteknek:

regnavit a ligno Deus.   Amen                                  Isten a keresztfáról is uralkodott.  Amen.        

O crux, ave spes unica,                                             Ó, kereszt, üdvöz légy, egyetlen remény,

mundi salus et gloria,                                               világ üdve és dicsősége,

piis adauge gratiam,                                                 a kegyeseken növeld kegyelmedet,

reisque dele crimina. Amen                                      és töröld el a bűnösök vétkeit is. Amen

 

I. Jesus wird zum Tode verdammt              Jézust halálra ítélik

 

Innocens ego sum a sanguine iusti huius.              Ártatlan vagyok ennek az igaznak vérétől.

 

II. Jesus trägt sein Kreuz                                Jézus viszi a keresztjét

           

Ave crux!                                                                     Üdv neked, kereszt!

 

III. Jesus fällt zum ersten Mal                         Jézus először esik el

 

Iesus cadit.    —   Stabat mater dolorosa / iuxta crucem lacrymosa / dum pendebat filius.

Jézus elesik.   —   Állt a fájdalmas anya / a kereszt mellett könnyezve / ahol függött a fia.

 

IV. Jesus begegnet seine Mutter                   Jézus találkozik édesanyjával

 

V. Simon von Kyrene hilft Jesus                    Kyrenei Simon segít Jézusnak

das Kreuz zu tragen                                   vinni a keresztet

 

VI. Sancta Veronica                                          Szent Veronika

 

O Haupt voll Blut und Wunden,                               Ó, fő, telve vérrel és sebekkel,

voll Schmerz und voller Hohn!                                 fájdalommal és csúfsággal!

O Haupt, zum Spott gebunden,                               Ó, fő, melyet gúnyból befontak

mit einer Dornenkron!                                              egy töviskoronával!

O Haupt, sonst schön gezieret                                 Ó, fő, melyet ékesen övezett

mit höchster Ehr und Zier,                                        a legnagyobb dísz és tisztelet,

Jetzt aber höchst beschimpfet,                                Most a legnagyobb gyalázat ért,

gegrüßet seist du mir!                                              én mégis köszöntelek!

VII. Jesus fällt zum zweiten Mal                      Jézus másodszor esik el

 

Iesus cadit.    —   Stabat mater dolorosa / iuxta crucem lacrymosa / dum pendebat filius.

Jézus elesik.   —   Állt a fájdalmas anya / a kereszt mellett könnyezve / ahol függött a fia.

 

VIII. Die Frauen von Jerusalem                       A jeruzsálemi asszonyok

 

Nolite flere super me, sed super vos ipsas flete et super filios vestros.

Ne sirassatok engem, sírjatok inkább magatok és fiaitok miatt.

 

IX. Jesus fällt zum dritten Mal                        Jézus harmadszor esik el

 

Iesus cadit.    —   Stabat mater dolorosa / iuxta crucem lacrymosa / dum pendebat filius.

Jézus elesik.   —   Állt a fájdalmas anya / a kereszt mellett könnyezve / ahol függött a fia.

 

X. Jesus wird entkleidet                                  Jézust megfosztják ruháitól

 

XI. Jesus wird ans Kreuz geschlagen            Jézust a keresztre feszítik

 

Crucifige! Crucifige!                                                   Feszítsd meg! Feszítsd meg!

 

XII. Jesus stirbt am Kreuze                               Jézus meghal a kereszten

 

Eli, Eli, lamma sabacthani?                                      Atyám, Atyám, miért hagytál el engem?

In manus tuas commendo spiritum meum.            A te kezedbe ajánlom lelkemet.

Consummatum est.                                                   Elvégeztetett.

           

O Traurigkeit, o Herzeleid,                                       Ó, siralom, ó, szívfájdalom,

ist das nicht zu beklagen?                                        hát nem kell-e ezt elpanaszolni?

Gott, des Vaters einigs Kind                                     Az Atya Isten egyszülött Fiát

wird ins Grab getragen.                                            most teszik a sírba.

O Traurigkeit, o Herzeleid…                                     Ó, siralom, ó, szívfájdalom…

O Traurigkeit, o Herzeleid…                                     Ó, siralom, ó, szívfájdalom…

O Traurigkeit, o Herzeleid…                                     Ó, siralom, ó, szívfájdalom…      

           

XIII. Jesus wird vom Kreuz genommen        Jézust leveszik a keresztről

 

XIV. Jesus wird ins Grab gelegt                      Jézust sírba fektetik

 

Ave crux, spes unica                                                  Üdvöz légy, kereszt, egyetlen reménység,

mundi salus et gloria.                                               világ üdve és dicsősége,

auge piis iustitiam                                                     a kegyesekkel légy igazságos,

reisque dona veniam!                                               a bűnösöknek adj bocsánatot!

 

Az ünnep istentiszteleti alkalmai:

 1. április 16. Nagyszombat 18 óra: Paczári-Pongor Melinda

 

 1. április 17. Húsvét I. napja
  hajnali istentisztelet a fancsikai templomromnál (úrvacsora): Molnár Szabolcs
  8 óra (úrvacsora): Beszterczey András
  10 óra (úrvacsora): Dr. Fekete Károly (párhuzamosan gyermekistentisztelet)
  18 óra (úrvacsora): Püski Gábor
 1. április 18. Húsvét II. napja
  8 óra: Molnár Szabolcs
  10 óra: Oláh István
  18. óra: Dancsó Zoltán