Istentisztelet 2022. július 31. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

2022. július 31.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Beszterczey András

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 7. VASÁRNAP
A vasárnap teológiai témája: Isten a hit ajándékával örök életre hív. További igeszakaszok lehetnek még a vasárnaphoz: Jn 6,30–35; Zsid 13,1–3; 1Kir 17,1–16; ApCsel 2,41–47; 2Móz 16,2–3.11–18.

Az igehirdetés alapigéje: Jn 6,1–15
„Jézus ezután átkelt a Galileai-tavon, Tibériás taván. Nagy tömeg követte, mert látták a betegeken végbevitt csodajeleket. Jézus fölment egy hegyre, s ott leült a tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körülnézett, és látta, hogy nagy sereg ember tódul hozzá, megkérdezte Fülöptől: „Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?” Ezt azért kérdezte, mert próbára akarta tenni, maga ugyanis tudta, mit fog végbevinni. „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég, hogy csak egy kevés jusson is mindenkinek” – felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: „Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala, de mi az ennyinek?” Jézus meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!” Azon a részen sok fű volt. Letelepedtek hát, s csak a férfiak voltak szám szerint ötezren. Jézus ekkor kezébe vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepedett embereknek, s ugyanígy a halból is adott, amennyit csak akartak. Amikor jóllaktak, szólt tanítványainak: „Szedjétek össze a maradékot, nehogy kárba vesszen.” Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek: „Bizonyára ez az a próféta, akinek el kell jönnie a világba.” Jézus észrevette, hogy körül akarják venni, erőszakkal meg akarják tenni királynak, azért visszament a hegyre, egyedül.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Paczári-Pongor Melinda segédlelkész
2. Fennálló ének: 331:1,6 (RÉ: 482:1,6)
3. Énektanítás: 234
4. Főének: 234:1–6 (RÉ: 379:1–6)
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronyterembe összevont gyermek-istentiszteletre!
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Kir 17,8–16
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 332:7 (RÉ: 483:7)
9. Igehirdetés: Jn 6,1–15 Beszterczey András lelkipásztor
10. Orgonazene
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Ének: 363:5 (RÉ: 438:5)
14. Hirdetések
15. Záróének: 184:1–8 (RÉ: 236:1–8)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
A következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Tankó István Márton és Jakab Janka Lili.

Szeretteink, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Rusznyák János 73 évet élt és Váradi Sándorné Szilágyi Julianna Ilona 79 évet élt testvéreinket.
Dr. Vántsa Zoltán gyülekezetünk tagja, volt presbiterünk 87 éves korában elhunyt, temetése augusztus 5-én 12 órakor lesz a köztemetőben.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang az istentiszteletet követően Csatlós István születésének 85. évfordulóját hirdeti.

HIRDETÉSEK
1. A Nagytemplomi Gyülekezet és az MRSZ véradásra várja a kedves Testvéreket augusztus 4-én 14-18 óra között a Református Kollégiumban. Regisztráció és részletek: www.nagytemplom.hu/veradas
2. Augusztus 3-tól folytatódik a „Szerelmes Nagytemplom” programsorozatunk, melynek keretében 12 órától orgonakoncerttel, 19 órától pedig borkóstolóval egybekötött rendhagyó tárlatvezetéssel várjuk az érdeklődőket. További részletek a honlapunkon találhatók.
3. Augusztus 7-én 18 órától Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban. Közreműködik Szilágyi Gyula budapesti orgonaművész, aki a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán tanít.
4. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál, Salánki Sándornénál minden vasárnap 9–11:30-ig.
5. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-, a beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.
6. A Nagytemplom harangjátéka minden nap 9, 12, 15 és 18 órakor szólal meg.