Istentisztelet 2020. április 5. 10 óra

2020. április 5. 10 óra – Virágvasárnap

Az igehirdetés alapigéje: „A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta: Ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: Meg van írva: „Az én házamat imádság házának nevezik”, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket.” (Mt 21,8-14)

Az igehirdetés témája: Miért követjük Jézust?
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 266,1
3. Gyurkovics Tibor: Jézus c. verse – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
4. Főének: 331,1;4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zsolt 118,19-29 – Oláh István lelkipásztor
7. Imádság
8. J.S. Bach: Kútfeje a jónak…
Előadja: Fekete Katalin, orgonán kísér: Csorba Gergő
9. Igehirdetés: Mt 21,8-14 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 464,1;3-4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
13. Záró ének: 398,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Bodnár Zoltán 44 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25)
2. A Rákóczi-harang:
– Istentisztelet után Kányási Ferenc emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. A húsvét ünnepéhez közeledve a jelenlegi járványhelyzet következtében hozott védekező intézkedések miatt, nyilvánvalóvá vált mindnyájunk számára, hogy a nagyhét (nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat) és a húsvét istentiszteleti alkalmait a megszokott formában nem tudjuk megtartani.
Azonban az ünnep a korlátozó intézkedések idején is ünnep, ezért most is arra készülünk, hogy a testvérekkel együtt bejárjuk azt a lelki utat, ami eljuttat bennünket Krisztus feltámadásának ünnepéhez és az úrvacsora megéléséhez.

Az ünnep előtt három estén át bűnbánati alkalmakat fogunk tartani, amelyeket élő adásban közvetítünk a nagytemplomból a gyülekezet Weboldalán és Facebook oldalán.

–Április 9. 19.00 óra Nagycsütörtök – Vad Zsigmond
–Április 10. 19.00 óra Nagypéntek – Oláh István
–Április 11. 19.00 óra Nagyszombat – Dr. Fekete Károly

Ezeken az alkalmakon rövid tanítást szeretnénk nyújtani a bűnbánati napok jelentőségéről és arról, hogy milyen lelki üzenete van ezeknek a napoknak. Ahogyan minden istentiszteletre most is kérjük a testvéreket, hogy Bibliát és a Református énekeskönyvet készítsék elő.

A húsvéti ünnepkör istentiszteleti a következő rendben lesznek megtartva:

-Április 10. 10.00 óra Nagypéntek ünnepi passiós istentisztelet – Oláh István
-Április 12. 5 óra 30 perc Húsvét hajnali istentisztelet – Molnár Szabolcs
-Április 12. 10.00 óra Húsvét ünnepi úrvacsorás istentiszteletet – Dr. Fekete Károly; Ágendázik: Vad Zsigmond
-Április 13. 10.00 óra Húsvét ünnepi istentisztelet – Vad Zsigmond

A Bűnbánati alkalmak a gyülekezetünk honlapján (www.nagytemplom.hu) és Facebook oldalán lesznek közvetítve, az ünnepi istentiszteleteket a Debrecen Városi Televízió is sugározza élő egyenes adásban.

Testvérek, rendkívüli időket élünk, de ezekben az időkben is szükségünk van a hallható ige üzenete mellett, a látható ige megerősítő erejére, a feltámadott Krisztussal való közösségre.
Ezért úgy döntöttünk gyülekezetünk presbitériumának egyetértésével, hogy ezen az ünnepen is szeretnénk az úrvacsora áldásait megélni. A szent jegyeket ezúttal nem a templomban, hanem mindenki a saját otthonában veheti magához.

Dr. Fekete Károly Püspök Úr ajánlását olvashatják a testvérek az úrvacsora vételről:

Kedves Református Testvéreink!

A koronavírus járvány miatti helyzetben még inkább szükségünk van arra, hogy Isten igéje megszólaljon otthonainkban a rádió, a televízió, és az online-közvetítések segítségével, és a Feltámadt Krisztus evangéliuma közel jöjjön hozzánk.
A húsvét első napi ünnepi istentisztelet szerves része az úrvacsora, amelynek folyamatát az istentisztelet közvetítések is pontosan követhetővé teszik. Ezért kifejezetten konfirmált református egyháztagjaink számára ajánljuk, hogy úrvacsorázzanak otthonaikban a lelkipásztorral, aki vezeti az úrvacsorát az adásban, és ha tehetik, konfirmált családtagjaikkal. Ezzel az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik beszorított helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben” (ApCsel 2,46).

Ehhez kérjük, hogy az alábbi lépéseket feltétlenül kövessék:
– az adás előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret, és egy kevés bort, vagy szőlőlevet külön poharakban, és azt egy kendővel vagy szalvétával le lehet takarni
– az istentisztelet közvetítését a kezdetétől a végéig kövessék figyelemmel, legyenek jelen lélekben és az énekeket, imádságokat mondják magukban együtt a szolgálattevővel,
– mondják együtt a lelkipásztorral az úrvacsorai imádság részét képező bűnvalló imát: „Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet! Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.”
– mondjuk együtt a lelkipásztorral az Apostoli Hitvallást,
– válaszoljanak az úrvacsorai kérdésekre,
– ezek után vegyünk először a kenyeret, hangosan elmondva a kenyérvétel előtti imádságot:
„Uram Jézus! A Te megtöretett szent testednek érdemében részeltess engemet is, szegény bűnös szolgádat / szolgálóleányodat. Ámen.”
– a pohár vételekor így imádkozzunk:
„Uram Jézus! A Te kiontatott szent vérednek érdemében részeltess engemet is, szegény bűnös szolgádat / szolgálóleányodat. Ámen.”
– Úrvacsora utáni hálaadó imádság
– Áldás

Tisztában vagyunk azzal, hogy az otthoni úrvacsora nem pótolja a gyülekezet közösségében végzett úrvacsora ünneplését, de a rendkívüli helyzetben még inkább szükséges, hogy átéljük az úrvacsorában a Szentlélek által a Krisztussal való titokzatos közösséget.

Áldott húsvéti készülődést kívánunk minden testvérünknek!

2. A keresztelési alkalmakat, esküvőket és a temetési szertartásokat a család által meghívott szűk körben a szokott módon megtartjuk. Hangsúlyt fektetünk az előttünk lévő időszakban a kapcsolattartásra: e-mail-en és telefonon is keresni fogjuk a testvéreket, hogy tudjuk a lelkigondozás szolgálatát végezni a veszélyhelyzet idején is.
A Lelkészi Hivatal a veszélyhelyzet idején rendkívüli ügyeleti rendben működik, a személyes ügyintézés átmenetileg szünetel. Amennyiben bármilyen kérdésük lenne a testvéreknek, akkor tájékoztatást a nagytemplom@reformatus.hu e-mail címen, vagy hétköznap 10-16 óra között a 06 52 614-160-as telefonszámon kaphatnak.
3. Érezve a jelenlegi helyzet súlyos gazdasági következményeit, a gyülekeztünk Elnöksége Krízisalapot hozott létre, amellyel segíteni kívánja a nehéz helyzetbe került testvérinket. A húsvéti áldozatos boríték adományai is ezt a célt szolgálják. Adományokat a gyülekezt számlaszámára lehet befizetni: 11738008-20080437. Internetbank: 11738008-20832090
4.Gyülekezetünk önkéntesekkel szájmaszkok készítését is elkezdte. Ezek a maszkok moshatók, fertőtleníthetők, és többszöri felhasználásra is alkalmasak. Várjuk a jelentkezését mindazoknak, akik ebben a szolgálatunkban segíteni tudnak: varrásban, szállításban, felhasználható anyag felajánlásával. Várjuk azokat is, akik ezt a szolgálatot pénzbeli adományaikkal tudják támogatni (egy maszk anyaköltsége: kb. 200 Ft) Ezt gyülekezetünk bankszámlaszámára tudják eljuttatni, adomány vírus elleni védekezésre megjegyzéssel. Az önkéntesek számára, a jelen helyzetnek megfelelően tudunk igazolást kiállítani. Bővebb információt gyülekezünk honlapjáról és a következő telefonszámon lehet kapni: 06-30-67-60-205
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a járványban érintett betegek gyógyulásáért, a világi vezetők bölcs döntésért és az egészségügyi dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)