Istentisztelet 2020. április 12. 10 óra

2020. április 12. 10 óra – Húsvét 1. napja

Az igehirdetés alapigéje: „A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek.” (Lk 24,1-9)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 185
3. Főének: 356,1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsolt 118,1-18 – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
1Kor 15,19-26 – Oláh István lelkipásztor
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: J. S. Bach: Az Isten él… – előadja: Fekete Katalin
kíséri: Csorba Gergő
8. Igehirdetés: Lk 24,1-9 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 348,1
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
(Úrvacsorai ének: 459)
13. Áldás
14. Hirdetések, adakozásra felhívás
15. Himnusz
16. Záró ének: 288,1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Berki László Elek 78 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”(Jn 11,25)
________________________________________
1. A húsvéti ünnepkör istentiszteleti a következő rendben lesznek megtartva:

– Április 12. 10.00 óra Húsvét ünnepi úrvacsorás istentiszteletet – Dr. Fekete Károly; Ágendázik: Vad Zsigmond
– Április 13. 10.00 óra Húsvét ünnepi istentisztelet – Vad Zsigmond

Az ünnepi istentiszteletek gyülekezetünk honlapján (www.nagytemplom.hu) és Facebook oldalán lesznek közvetítve valamint a Debrecen Városi Televízió is sugározza élő egyenes adásban.

Testvérek, rendkívüli időket élünk, de ezekben az időkben is szükségünk van a hallható ige üzenete mellett, a látható ige megerősítő erejére, a feltámadott Krisztussal való közösségre.
Ezért úgy döntöttünk gyülekezetünk presbitériumának egyetértésével, hogy ezen az ünnepen is szeretnénk az úrvacsora áldásait megélni. A szent jegyeket ezúttal nem a templomban, hanem mindenki a saját otthonában veheti magához.

Dr. Fekete Károly Püspök Úr ajánlását olvashatják a testvérek az úrvacsora vételről:

Kedves Református Testvéreink!

A koronavírus járvány miatti helyzetben még inkább szükségünk van arra, hogy Isten igéje megszólaljon otthonainkban a rádió, a televízió, és az online-közvetítések segítségével, és a Feltámadt Krisztus evangéliuma közel jöjjön hozzánk.
A húsvét első napi ünnepi istentisztelet szerves része az úrvacsora, amelynek folyamatát az istentisztelet közvetítések is pontosan követhetővé teszik. Ezért kifejezetten konfirmált református egyháztagjaink számára ajánljuk, hogy úrvacsorázzanak otthonaikban a lelkipásztorral, aki vezeti az úrvacsorát az adásban, és ha tehetik, konfirmált családtagjaikkal. Ezzel az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik beszorított helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben” (ApCsel 2,46).

Ehhez kérjük, hogy az alábbi lépéseket feltétlenül kövessék:
– az adás előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret, és egy kevés bort, vagy szőlőlevet külön poharakban, és azt egy kendővel vagy szalvétával le lehet takarni
– az istentisztelet közvetítését a kezdetétől a végéig kövessék figyelemmel, legyenek jelen lélekben és az énekeket, imádságokat mondják magukban együtt a szolgálattevővel,
– mondják együtt a lelkipásztorral az úrvacsorai imádság részét képező bűnvalló imát: „Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet! Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.”
– mondjuk együtt a lelkipásztorral az Apostoli Hitvallást,
– válaszoljanak az úrvacsorai kérdésekre,
– ezek után vegyünk először a kenyeret, hangosan elmondva a kenyérvétel előtti imádságot:
„Uram Jézus! A Te megtöretett szent testednek érdemében részeltess engemet is, szegény bűnös szolgádat / szolgálóleányodat. Ámen.”
– a pohár vételekor így imádkozzunk:
„Uram Jézus! A Te kiontatott szent vérednek érdemében részeltess engemet is, szegény bűnös szolgádat / szolgálóleányodat. Ámen.”
– Úrvacsora utáni hálaadó imádság
– Áldás

Tisztában vagyunk azzal, hogy az otthoni úrvacsora nem pótolja a gyülekezet közösségében végzett úrvacsora ünneplését, de a rendkívüli helyzetben még inkább szükséges, hogy átéljük az úrvacsorában a Szentlélek által a Krisztussal való titokzatos közösséget.

Áldott húsvéti ünnepet kívánunk minden testvérünknek!

2. A keresztelési alkalmakat, esküvőket és a temetési szertartásokat a család által meghívott szűk körben a szokott módon megtartjuk. Hangsúlyt fektetünk az előttünk lévő időszakban a kapcsolattartásra: e-mail-en és telefonon is keresni fogjuk a testvéreket, hogy tudjuk a lelkigondozás szolgálatát végezni a veszélyhelyzet idején is.
A Lelkészi Hivatal a veszélyhelyzet idején rendkívüli ügyeleti rendben működik, a személyes ügyintézés átmenetileg szünetel. Amennyiben bármilyen kérdésük lenne a testvéreknek, akkor tájékoztatást a nagytemplom@reformatus.hu e-mail címen, vagy hétköznap 10-16 óra között a 06 52 614-160-as telefonszámon kaphatnak.

3.Érezve a jelenlegi helyzet súlyos gazdasági következményeit, a gyülekeztünk Elnöksége Krízisalapot hozott létre, amellyel segíteni kívánja a nehéz helyzetbe került testvérinket. A húsvéti áldozatos boríték adományai is ezt a célt szolgálják. Adományokat a gyülekezt számlaszámára lehet befizetni: 11738008-20080437. Internetbank: 11738008-20832090

4.Gyülekezetünk önkéntesekkel szájmaszkok készítését is elkezdte. Ezek a maszkok moshatók, fertőtleníthetők, és többszöri felhasználásra is alkalmasak. Várjuk a jelentkezését mindazoknak, akik ebben a szolgálatunkban segíteni tudnak: varrásban, szállításban, felhasználható anyag felajánlásával. Várjuk azokat is, akik ezt a szolgálatot pénzbeli adományaikkal tudják támogatni (egy maszk anyaköltsége: kb. 200 Ft) Ezt gyülekezetünk bankszámlaszámára tudják eljuttatni, adomány vírus elleni védekezésre megjegyzéssel. Az önkéntesek számára, a jelen helyzetnek megfelelően tudunk igazolást kiállítani. Bővebb információt gyülekezünk honlapjáról és a következő telefonszámon lehet kapni: 06-30-67-60-205
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a járványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntésért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)