Istentisztelet 2019. december 8. 10 óra

2019. december 8. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéi: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.” (Mt 5,17)
Az igehirdetés témája: A törvény igazi értelme
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 19,4
3. Főének: 161,1-6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mt 5,17-48 – Pál Emília felnőtt konfirmandus
6. Imádság – Zeke Adrienn Júlia felnőtt konfirmandus
7. Igehirdetés előtti ének: 442,7
8. Igehirdetés: Mt 5,17 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 111,6
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Konfirmáció előtti ének: 463,1
12. Keresztelés és konfirmáció – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
13. Köszöntés – Juhász László gondnok
14. Hirdetések, adakozásra felhívás
15. Záró ének: 331,4-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. december 15.
Az igehirdetések alapigéje: Jer 31,31
Igehirdetők: 8:00 –Oláh István, 10:00 –Vad Zsigmond,
18:00 –Ésik Ádám János
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Az az istentisztelet előtt Farkas Lívia gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Dr. Pogány Béla 77 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
3. A Rákóczi-harang:
– December 3-án 16 órakor Szőke Viktor emlékét hirdette halálának 14. évfordulóján.
– December 4-én 11 órakor Török Tiborné emlékét hirdette.
– Istentisztelet után Jószai Gézáné (Lukács Piroska) és férje emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. December 11-én 18 órától „Nyugalmat találtok lelketeknek” címmel, adventi elcsendesedés lesz a Nagytemplom Imatermébe.
2. December 15-èn, vasárnap 16 órától a Debreceni Református Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz. Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, amelyre szívesen fogadunk felajánlásokat.
3. Elkészültek a karácsonyi körlevelek. A leveleket az istentisztelet után a kijáratnál lehet átvenni, és kérjük, segítsenek eljuttatni a leveleket a címzettekhez.
4. December 15-én, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben.
5. A karácsonyi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban december 15-ig.
________________________________________
Alkalmaink:
1. December 9-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
1. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszergyűjtő segélyakciót szervez rászoruló családok részére a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Nagytemplom diakóniai szolgálata. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban, ahol december 14-ig lesz lehetőség leadni. Az adományokból gyülekezetünk rászoruló tagjait is támogatjuk.
2. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
3.Önkénteseket várunk a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe minden nap 16-18 óráig. Érdeklődni Libor Andrea diakónusnál lehet a 06-30-589-58-59 telefonszámon.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft havonta,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft havonta,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft havonta.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.