Lelkészválasztást tartott a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, miután Vad Zsigmond lelkipásztor nyugdíjba vonulásával megüresedett egy lelkészi állás a gyülekezetben. A gyülekezet presbitériuma még január 17-i ülésén határozott úgy, hogy Nagytiszteletű Beszterczey Andrást, a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodájának vezetőjét kívánja meghívni a pozícióra. A hivatalos lelkészválasztást a járványhelyzet miatt többször is el kellett halasztani, de május 9-i közgyűlésén a gyülekezet támogatta a döntést: szeretettel várják új lelkészüket.

A református egyház törvénye szerint a lelkipásztor legfőbb feladata az Ige hirdetése, sákramentumok kiszolgáltatása, hitéleti alkalmak megtartása, a konfirmáció, az esketés és a temetés, egyházi anyakönyvek vezetése, tanítói, diakóniai, missziói, kulturális és egyház igazgatási tevékenységek végzése. A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség nemcsak a cívisváros, hanem hazánk egyik legnagyobb és legismertebb keresztyén gyülekezete, ahol több lelkipásztor is végez szolgálatot.

Az elmúlt év végén, több mint 30 évnyi Nagytemplomi szolgálat után vonult nyugdíjba Vad Zsigmond, így megüresedett egy lelkipásztori állás a gyülekezetben. Az egyházközség presbitériuma Nagytiszteletű Beszterczey András bemutatkozó szolgálata után úgy határozott, hogy meghívja a lelkészi állás betöltésére a Diakóniai Iroda vezetőjét, aki korábban szolgált már Kuncsorbán, Túrkevén, Gyulán és Mezőtúron is. A járványhelyzet miatt az eredetileg márciusra kitűzött választást először áprilisra kellett halasztania a gyülekezetnek, majd az istentiszteletek online térbe költözése miatt végül május 9-én a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten tartottuk meg a lelkészválasztást.

A közfelkiáltással tartott választás során látható többséggel támogatták a gyülekezet tagjai a presbitérium javaslatát, így ellenszavazat nélkül megválasztotta az egyházközség Beszterczey Andrást új lelkipásztorává. A döntés a választást követő 15 nap után emelkedik jogerőre, amennyiben nem érkezik panasz vagy óvás az Egyházmegyei Bírósághoz. A választás jogerős eredményét az eljárás befejezését követő legközelebbi vasárnapon, leghamarabb május végén a szószékről fogjuk kihirdetni a gyülekezet tagjai számára.