Keresztelés


A keresztelés alapja:
Jézus Krisztus parancsa
Jézus Krisztus, mielőtt felment a mennybe, missziói parancsot adott tanítványainak ezekkel a szavakkal:
“Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20)

Keresztelés a Nagytemplomi Gyülekezetben
Szeretettel várjuk a gyermekeiket megkeresztelni szándékozó családokat, és azokat a felnőtteket is, akik maguk döntenek a keresztség mellett. A Lelkészi Hivatalban történő előzetes bejelentkezést követően a lelkipásztor készíti fel a szülőket és a keresztszülőket a vállalt hivatásukra, illetve felnőtt-keresztség esetén a konfirmációi fogadalomtételre. A keresztelésre a gyülekezet közösségében, a délelőtti istentiszteleten, ünnepélyes, emlékezetes keretek között kerül sor. Ezt követően a megkeresztelt gyermekek szüleit nem hagyjuk magukra a kereszteléskor tett fogadalmuk teljesítésében, hanem lelkipásztorunk segít a gyülekezettel való jó kapcsolat kialakításában.

Keresztelés bejelentése
A keresztelési szándékot a Lelkészi Hivatalban kell bejelenteni, lehetőleg a keresztelés előtt legalább két héttel. A bejelentéskor a Hivatal munkatársai minden további fontos tudnivalót elmondanak, illetve tájékoztatást adnak a keresztelési felkészítés időpontjáról, amelyet lelkipásztorunk végez el.
Szükséges adatok a keresztelőhöz: a keresztelendő gyermek keresztneve, születési helye, születési ideje, édesapja neve, vallása, konfirmált-e, foglalkozása, édesanyja neve, vallása, konfirmált-e,  foglalkozása, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma.
Keresztapa neve, vallása, konfirmált-e, foglalkozása, lakcíme, keresztanya neve, vallása, konfirmált-e, foglalkozása, lakcíme.
A gyermek születési anyakönyvi kivonatát hozza magával!!!
A Lelkészi Hivatal elérhetősége.

A keresztelési felkészítés
A keresztelési felkészítés célja egyrészt a keresztség jelentőségének átbeszélése, másrészt pedig a keresztelési alkalom gyakorlati tudnivalóinak megismerése.
A keresztség az Úr Jézus Krisztushoz kapcsol, ily módon a megkeresztelt személy az Úr szövetségées népének, az Egyháznak a tagja lesz. Egyik hitvallásunk, a II. Helvét Hitvallás szerint a keresztség “Isten gyermekeivé való fogadtatásunk örök pecsétje” (XX.2.). Aki meg van keresztelve, az Jézus Krisztus tulajdona.
Mivel azonban az Úr Jézus Krisztus az embert nem akarja saját döntése nélkül egyházának közösségében tartani, szükséges, hogy a gyermek – miután felnövekedik – a konfirmáció alkalmával önként magára vállalja azt, amit szülei és keresztszülei a keresztelés alkalmával fogadtak. Ezért fontosa az, hogy a gyermek megtudja, hogy megkeresztelték, és hogy a gyülekezetben nevelkedjék, vegyen részt a gyülekezet gyermek-alkalmain és az istentiszteleteken. A gyülekezet a gyermek-istentiszteletek, hitoktatás tartásával, konfirmációi előkészítővel segítséget ad a családnak a gyermek hitben való nevelésében. A gyülekezet a gyermekről nem feledkezik el, életét és fejlődését imádságával és szolgálatával kíséri. Viszont a Szülők és a keresztszülők fogadalom szerinti kötelessége gyermekeiket elvezetni a gyülekezeti alkalmakra
A keresztelési felkészítés minden esetben a Nagytemplomban történik, általában a keresztelést megelőző csütörtökön 17 órától. A pontos időponttal kapcsolatban érdeklődjön a Lelkészi Hivatalban. 

Keresztelési időpontok a Nagytemplomi Gyülekezetben
Minden hónap 1. vasárnapján a 8 órakor kezdődő istentiszteleten a Nagytemplom imatermében.
Minden hónap 3. vasárnapján a 10 órakor kezdődő istentiszteleten a Nagytemplomban.
Nagy ünnepeken (karácsony, húsvét, pünkösd) a keresztelés időpontjáról a Lelkészi Hivatalban adnunk felvilágosítást.
Minden hónap 2. vasárnapján 1/4 10 órakor a nagyteremben van keresztelés, istentisztelet keretén kívül.
A leírottakkal szemben változások lehetnek, ezért érdeklődjön a Lelkészi Hivatalban
Változások előfordulhatnak az időpontokban, ezért kérjük, hogy a bejelentése előtt,  telefonon érdeklődjön a Lelkész Hivatalban!  

Keresztelés után
A kisgyermekes édesanyákat, a megkeresztelt gyermekeket és anyukájukat szeretettel várjuk a két csoportban működő édesanya-gyermek klubunkba, amely kikapcsolódást nyújt anyukáknak és babáknak egyaránt, valamint jó alkalmat ad az édesanyáknak a tapasztalatok megosztására, a gyermekeknek pedig a közösségbe való beilleszkedésre.