Október első vasárnapján ünnepi istentisztelet és közgyűlés keretében iktatták be a Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet új lelkipásztorává Nagytiszteletű Beszterczey Andrást. A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodájának korábbi vezetőjét májusban választotta meg lelkészévé az egyházközség, miután az elmúlt év végén Vad Zsigmond 30 évnyi szolgálat után nyugdíjba vonult a gyülekezet éléről.

A lelkészbeiktató ünnepi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke végezte Lukács evangéliuma alapján: „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lukács 9,62). Dr. Fekete Károly rávilágított prédikációjában, hogy Jézus mondata nem a múlt elvetését hirdeti – maga is kiemelte, hogy a Debreceni Református Nagytemplom és Kollégium Nemzeti Emlékhely, a város és református népünk szimbolikus épülete, éppen ezért minden ikonikus, ami a Nagytemplomhoz kötődik. De az igevers nem is a körültekintés jelentőségéről akar minket lebeszélni, és nem a helyzetfelmérés, az összegzés elsikkasztása a cél. „Meg kell fogni az ekét, tehát munkához kell látni. De a fontos, hogy aki odateszi a kezét az eke szarvára, az előre tekintsen Krisztusra és Őt kövesse – így lesz alkalmas a vezetésre.” – foglalta össze az üzenetet püspök úr.

Beszterczey Andrást a gyülekezet új lelkipásztorává Nagytiszteletű Hadházi Tamás iktatta be. A Debreceni Református Egyházmegye esperese ismertette röviden a lelkipásztor életútját: 1971. augusztus 8-án született Berettyóújfaluban. Édesapja lelkipásztor, édesanyja tanító volt. A teológián 1996-ban kapta meg lelkészi oklevelét. Szolgált Kuncsorbán, Túrkevén, Gyulán és Mezőtúron is, ahol oktató-nevelő, vallástanári munkát is végzett. 2007 nyarán családjával Budapestre költöztek, s a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon igazgatója lett, 2014-től pedig az MRE Diakóniai Irodájának vezetője. Felesége Kustár Ágnes, négy fiúgyermekük született: András, Ádám, Dávid és Tamás. Többgenerációs lelkészcsaládból származik: együtt nőtt fel a gyülekezetekkel, ahol nagyszülei, szülei szolgáltak. A Nagytemplomi Gyülekezet lelkészválasztását a járványhelyzet alakulása miatt kétszer is el kellett halasztani, de 2021. május 9-én megtarthatta közgyűlését az egyházközség, amikor ellenszavazat nélkül választották meg új lelkipásztorukat. A beiktatás keretében hivatalosan is átvehette a megválasztott lelkipásztor Hadházi Tamástól az esperesi koncesszát, valamint a Debreceni Református Nagytemplom kulcsát és az egyházközség pecsétjét. Az ünnepi alkalmon résztvevő lelkipásztorok egy-egy igével kértek áldást Beszterczey András szolgálatára, a gyülekezet főgondnoka és gondnokai pedig átadták számára új palástját.

Beszterczey András bizonyságtételében a 2Tim 3,13-15 alapján hirdette Isten igéjét. „Ez az Igevers szó szerint végigkísérte életemet, gyermekkoromat, konfirmációmat, tanulmányaimat, lelkészi szolgálatomat. Ez az Ige olykor biztatásként hangzott, olykor áldásként, máskor figyelmeztetésként. Mindig szembe jött velem. Ma is ez történt, mert úgy érzem, hogy életem egy újabb fordulópontján vagyok. Most útravalóként olvastam és hallottam meg az Igét. Lélekben és testben érzem, hogy nem könnyű feladatok várnak rám. Talpon kell lennünk, hogy meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól. „De te maradj meg” – mondja az ige. Mi tehát a dolgom? Helytállni, kitartani, megmaradni. Ez a XXI. században nem túl divatos tevékenység, szinte életidegen, hiszen a mobilitás abszolút értékké kezd válni. (…) Megmaradni vagy továbblépni? Sokszor továbblépünk, hiszen ahhoz kevesebb energia kell. De megállni és helytállni sokszor nehezebb feladat, és nekünk ezt kell tennünk.” – foglalta össze az Ige üzenetét a Nagytemplom út lelkipásztora.

Az ünnepi nyilvános presbiteri gyűlést Szilágyi János, a Debreceni Református Egyházmegye gondnoka nyitotta meg, melynek keretében egyházi és világi vezetők köszöntötték Beszterczey Andrást. A Tiszántúli Református Egyházkerület nevében dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor, a gyülekezet részéről Oláh István elnök-lelkipásztor és Ember Sándor főgondnok, valamint a decemberben nyugdíjba vonuló Vad Zsigmond köszöntötte elsőként a gyülekezet új szolgálattevőjét. A debreceni ökumenikus közösség nevében Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem részéről dr. Baráth Béla Levente rektor, Debrecen Megyei Jogú Város képviseletében pedig Kósa Lajos országgyűlési képviselő köszöntötte a gyülekezet beiktatott lelkipásztorát. A köszöntők sorát idős Beszterczey András nyugalmazott esperes, a Nagytemplom most beiktatott lelkipásztorának édesapja zárta, aki büszkén mesélte: „Eddig, amikor megkérdezték tőlem, hogy ki vagyok, úgy mutatkoztam be: Beszterczey András édesapja. Mostantól hozzá fogom azt is tenni kiegészítésként, hogy Beszterczey András, a Debreceni Református Nagytemplom lelkipásztorának édesapja vagyok.

Az újonnan beiktatott lelkipásztor hálás szívvel köszönte meg az áldáskívánásokat. „Van arca a múltnak, közelmúltnak, a jelennek és annak a remélt jövendőnek, amit együtt fogunk élni. Köszönöm azoknak, akik itt vannak a múltamból, és itt vannak a jelenemben, hogy együtt örvendjünk. Köszönöm a jövő arcait is, akikkel együtt fogom szolgálni Istent a Nagytemplomban – a szolgatársakat, a presbiter testvéreket és a gyülekezet tagjait” – zárta szavait.

Isten áldása kísérje Beszterczey András életét és szolgálatát!