Egyhetes gyülekezeti böjt és ima a megújulásért

2023. január 16-22.

 

„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” (Efézus 5:14)

„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja.” (1János 3:8b)

 

A 2023-as évkezdő gyülekezeti megmozdulásunkkal, a böjt biblikus gyakorlatával ismét közösen vihetjük Isten elé személyes hitünk és gyülekezeti életünk megújulását. Az idén egy hétig tartó böjtünkben egyénileg vehetünk részt és választásunk szerint bármiről lemondhatunk: ételekről, italokról, egyes étkezésekről vagy bármilyen más kedvtelésünkről, szórakozásunkról. Mindenkinek a saját döntése, hogy egészségi állapotának, illetve körülményeinek, szokásainak megfelelően mit érdemes vállalnia.

Annak, ha ebben a hét napban az imádkozás mellett böjtöléssel is odaszánjuk magunkat, három haszna is lehet. Egyrészt megmutatjuk Istennek, hogy elkötelezettek vagyunk a személyes és gyülekezeti megújulásunk iránt, ami annyira fontos a számunkra, hogy ezért hajlandóak vagyunk áldozatot is hozni. Másrészt a lemondásunk miatt felszabadult időnket az Úrral tudjuk tölteni. Harmadrészt a testünk „háttérbe szorításával” a lelkünk kerülhet előtérbe, így azzal, hogy megüresítjük magunkat, még jobban tudunk Istenre figyelni és érzékenyebbek lehetünk útmutatására.

2023. január 16. (hétfő) – Ima hitéletünk megújulásáért

Róm. 12:1-2 • Fil. 3:7-21 • Jak. 5:13-18

Imádkozzunk:

 • hadd tudjuk megfelelően megélni a hitünket, váljunk igazi lelki emberekké, hadd élvezzük egyre jobban az Istennel töltött időt és egyre mélyebben szánjuk oda magunkat Krisztus követésére – legyen nyilvánvaló hitbeli növekedésünk
 • meglévő szolgálataink megerősödéséért, állhatatosságért, megújulásért / ha még nincs szolgálatunk, akkor Isten mutassa meg, milyen területen akar használni minket a gyülekezetben
 • Isten indítson minél többeket szolgálatra (Mt. 9:37-38)
 • személyes és közösségi imaéletünk megerősödéséért, megújulásáért (Kol. 4:2): hogy elhiggyük, olyan Urunk van, akinek semmi sem lehetetlen (Lk. 1:37) és aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk (Ef. 3:20)

2023. január 17. (kedd) – Ima megszentelődésért 

1Jn. 1:5-2:6 • Ef. 4:17-5:14 • Róm. 6

Imádkozzunk:

 • vigyük Isten elé önmagunkat és engedjük, hogy megvizsgálhasson (Zsolt. 139:23-24)
 • kérjük az Urat: tisztítson meg a vétkeinktől és tegyen egyre szentebbé bennünket
 • Isten előtt alázatosak és Neki engedelmesek legyünk, az Ige igazsága szerint éljünk – ehhez Ő adjon erőt
 • engedjük, hogy Isten rávilágíthasson, ha képmutatás van az életünkben, hitünkben: ha fontosabb a vallásos látszat, mint a mögötte lévő valóság; ha van olyan, amiről érezzük, hogy nem lenne helye egy keresztény életében, mégis megtűrjük, ahelyett, hogy leszámolnánk vele
 • könyörögjünk azért, hogy ne bírjunk megmaradni egy kettős életben, egyszerűen belülről feszítsen szét, ha ellentmondás van a hitünk és az életvitelünk között, hogy ez hozzon változást
 • bátorságért és őszinteségért, hogy a presztízs és a látszatfenntartás kísértésének ellent tudjunk állni gyülekezeti szinten is

2023. január 18. (szerda) – Ima megtérésekért

Mt. 4:12-17 • Jn. 3:1-21 • Mk. 16:15-16

Imádkozzunk:

 • ismerőseinkért és a debreceniekért, hogy ébredjen a szívükben egy olthatatlan szomjúság Isten iránt
 • újjászületésekért a környezetünkben és a gyülekezetünkben
 • a lelkipásztorainkért, hogy az evangéliumot hadd tudják erővel hirdetni, a szavaikon keresztül Isten Szentlelke győzze meg az embereket: hogy megértsék, mik a bűneik, megérezzék azok súlyát, rádöbbenjenek elveszett voltukra, Jézus keresztjében felismerjék a megmenekülés útját és a bűnbocsánat lehetőségét, és átadják az életüket Krisztusnak, elfogadva őt Uruknak és személyes Megváltójuknak
 • azért, hogy az üres vallásosság helyébe élő hit, személyes Isten-kapcsolat lépjen
 • azokért, akik csak egy-egy nagyobb ünnepen térnek be az istentiszteleteinkre
 • azokért, akik egykor közöttünk voltak, de eltávolodtak az Úrtól, hogy visszatérjenek Hozzá
 • azért, hogy a gyülekezetünk minél több embert el tudjon érni és megnyerni Krisztusnak

2023. január 19. (csütörtök) – Ima elöljáróinkért

1Thessz. 5:12-13 • 1Pt. 5:1-5 • ApCsel. 20:17-38

Imádkozzunk:

 • lelkipásztorainkért és presbitereinkért: hitéletükért, személyes Isten-kapcsolatukért, imaéletük erősödéséért, lelki megújulásukért, házasságaikért és családjaikért (1Tim. 3:1-7; Tit. 1:5-9)
 • azért, hogy lelkipásztoraink tudják Isten igéjét nem emberi bölcsesség megejtő szavaival, hanem a Szentlélek bizonyító erejével hirdetni (1Kor. 2:4)
 • azért, hogy a jövőben közöttünk szolgáló lelkipásztorok Isten akaratából kerüljenek a gyülekezetbe
 • lelkipásztoraink és presbitereink kapjanak az Úrtól bölcsességet a gyülekezet irányításában, nyitottságot a Szentlélek vezetésére és bátorságot Isten akaratának és céljainak képviseletére
 • a 2023-ban esedékes presbiterválasztásért: Isten adjon elhívást a presbiteri szolgálatra és a gyülekezet ismerje fel az ő elhívásukat, hogy így gyülekezetünk élére Isten által kiválasztott vezetők kerüljenek
 • azért, hogy a presbitérium hadd váljon egyre hatékonyabban a gyülekezet vezetőjévé a presbiteri szolgálat jelentőségének felismerésével

2023. január 20. (péntek) – Ima az istentiszteletekért

Zsolt. 119:1-40

Imádkozzunk:

 • azért, hogy komolyabban vegyük Isten Igéjét: olvassuk többet és legyen még inkább tekintély az életünkben, döntéseinkben, erkölcsi-etikai kérdésekben
 • hadd tapasztaljuk meg személyesen, hogy Isten Igéje élő és ható (Zsid. 4:12), hogy Isten szól hozzánk az írott és hirdetett Igén keresztül
 • erőteljes, biblikus, mély és tartalmas üzenetet megfogalmazó, a Szentlélek által vezetett igehirdetésekért – hadd éljük át, hogy Isten az Igén keresztül megérint bennünket (Ézs. 55:10-11)
 • lelkipásztorainkért, hogy készülésük során megtalálják Isten üzenetét és elmélyülhessenek benne; majd az így kapott isteni kijelentést érthetően és kellő mélységben adhassák át
 • azért, hogy istentiszteleteink megújítása során is tudjunk Isten vezetésére hagyatkozni
 • a gyülekezeti éneklés, dicsőítés megújulásáért
 • minél többen kapcsolódjanak be az istentiszteleti szolgálatokba, hogy az az egész gyülekezet ünnepévé lehessen ily módon is

2023. január 21. (szombat) – Ima a közösségért

Jn. 13:34-35; 15:9-17 • 1Jn. 4:7-21

Imádkozzunk:

 • kérjük Isten, hogy az ő szeretetével túlcsordulóan töltsön be minket, hogy így szerethessük egymást
 • a gyülekezeten belüli közösség, testvériség megerősödéséért: formáljon Isten, hogy testvérként számíthassunk egymásra és egymás terhének hordozása valósággá legyen közöttünk (Gal. 6:2)
 • a templomunkba betérők, a gyülekezethez újonnan csatlakozók megtapasztalhassák a közöttünk meglévő szeretet
 • a testvériség más felekezetű keresztény testvéreink felé is megnyilvánuljon, ne csak szavak szintjén, és ne csak az ökumenikus imahét ideje alatt – hogy közösen és eredményesebben képviselhessük Krisztus ügyét városunkban

2023. január 22. (vasárnap) – Ima Isten vezetéséért

Ézs. 48:16-19; 55:6-9; 65:1-2

Imádkozzunk:

 • személyes és gyülekezeti életünkben is keressük Isten akaratát, és miután felfedeztük az Úr vezetését, kezdjük el megvalósítani az ő időzítése szerint
 • tanuljuk meg egyre jobban megkülönböztetni a saját lelkünk és Isten Lelkének gondolatait
 • legyen bátorságunk elengedni a kontrollálást, hogy a Szentlélek vezetésének egyre nagyobb tér jusson saját életünkben és gyülekezeti alkalmainkon
 • ismerjük fel és töltsük be Istentől kapott, személyes és gyülekezeti küldetésünket, elhívásunkat
 • Istentől való gyülekezeti látásért, jövőképért, igeközpontú működésért, céltudatosságért