2020 A Tanítás ÉVE

 

A Tanítás Éve

“Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.” 2Péter 3, 18

Ez az ige adja meg az irányát ennek az esztendőnek számunkra itt a gyülekezetben.

Növekedés kegyelemben és Jézus Krisztus ismeretben.

Ezt tűzzük ki célul 2020-ban.

Tanuljunk és növekedjünk! Szoktuk is mondani: jó pap is holtig tanul. Nem mondhatom azt, hogy én már mindent tudok. Nekem már nincs semmi új, amit Isten mutathat az életben.  A Bibliát olvasva rájöhetünk, hogy egy élet is kevés ahhoz, hogy Isten dolgait megértsük. Jézus tanítványai folyamatosan tanultak a Mester mellett. Ez a mai tanítványi élethez is hozzátartozik. Péter levele azt kéri először is: „Növekedjetek…” Növekedés az egyház és a gyülekezet életéhez hozzá kell, hogy tartozzon. Ahol élet van ott növekedés is történik. Ez Isten akarata. Az első pünkösd utáni gyülekezetről ezt olvassuk az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben: „Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát férfiak és nők sokaságával.” (ApCsel 5,14) A lelki növekedéshez lelki táplálék, kell lelki mozgás és lelki gyakorlatok szükségesek. Lelki táplálék a Biblia olvasása, imádság, isten dicsérő énekek éneklése, lelki mozgás és gyakorlat, amikor életünkön keresztül kiábrázolódik Krisztus kegyelme és áthatja minden cselekedetünket. Kérjük a növekedést imádságban, aki Jézusban növekszik, annak az embernek változik az élete és változást hoz környezetében is, mert Jézus szeretetének hordozójává válik és a Szentlélek vezetésével igazodik el az élet dolgai között. Erre fogunk ebben az évben koncentrálni, erről fognak szólni az igehirdetések, hogy megtaláljuk Jézus Krisztus válaszait a mai kor kérdéseire, hogy felkészült tanítványok legyünk.

Tekintsünk erre az évre is reménységgel és fedezzük fel együtt Jézus válaszait életünk kérdéseire, hogy „mindnyájan Istentől tanítottak legyünk.” (Jn 6,45)

További információk az ige évéhez:

 

A Biblia hitünk és életünk alapja, mert számunkra nem csak jelentős irodalmi és történelmi dokumentum, hanem az Élő Isten szava, amelyet olvasva nyilvánvalóvá válik Isten terve a világgal és a személyes éltünkkel. A Biblia naponkénti olvasása megerősít bennünket Isten jelenvaló szeretetében, kegyelmében, reménységében. A reformációnak és református egyházunknak mindig is alapvető célja volt, hogy emberekhez eljuttassa Isten írott igéjét és rendületlenül biztasson bennünket az ige szüntelen olvasására. Ebben az évben gyülekezetünkben arra vállalkozunk, hogy vasárnapról vasárnapra mind a 66 Biblia könyvet sorra vesszük és igehirdetések során közvetítjük az adott könyv központi üzentét. Közben pedig azt kérjük, hogy hétről hétre olvassák el a soron következő Biblia könyv teljes egészét, mert azt szeretnénk, hogy egy év alatt a teljes Bibliát olvasva elmélyítsük Bibliaismeretünket, de még inkább a kapcsolatunkat Istennel.
Az évünk vezérigéje ebben erősítsen bennünket:

„Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.” (2 Pt 3,18)