OK

További információk »

Jelentkezés


NFÜNFÜ
Küldetésnyilatkozat

1.§ (1) A Magyar Református Egyház Jézus Krisztus egyetlen egyetemes, keresztyén egyházának része, amely Krisztus testéhez tartozik. Egyedüli fejének az Úr Jézus Krisztust vallja, s a teljes Szentírás alapján hite kifejezőjéül az Apostoli Hitvallást, a II. Helvét Hitvallást (1566) és a Heidelbergi Kátét (1563) fogadja el.

(2) A Magyar Református Egyház részegyházai a hitvallás, a tanítás, és a hagyományok azonosságánál fogva zsinati egységben élnek. Minden magyar nyelvű református egyházzal, hitbeli, lelki és szeretetközösséget alkotnak, és az egész világ református egyházaival testvéri kapcsolatot tartanak fenn. Az egyetemes keresztyén anyaszentegyház közösségében minden keresztyén egyházzal ökumenikus kapcsolatok kialakítására és fenntartására törekednek.

A NAGYTEMPLOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KÜLDETÉSNYILATKOZATA
A Nagytemplomi Egyházközség a reformátor atyáinknak ránk hagyott („Egyedül kegyelem által!” „Egyedül hit által! „Egyedül a Szentírás!” „Egyedül Krisztus!”) és a gyülekezet sajátos helyzetéből (nemzetünk történelméből) adódó gazdag és példaértékű örökségét szeretné minél hűségesebben megőrizni, és minél többek számára tovább adni. Ehhez az örökséghez hozzátartozik a folytonos megújulás utáni olthatatlan vágyakozás is, mint ahogyan a Krisztushoz tért ember élete is napról napra előrehalad a megszentelődésben (Kol 3,10). A gyülekezet a megújulás útjaként a már évek óta működő kiscsoportos bibliaóra-struktúrát szeretné továbbra is az evangélium terjesztésének eszközeként használni, s nagy vágya az, hogy ezek a kiscsoportos alkalmak házi istentiszteletek formájában teljesedjenek ki. Így nyílna út Jézus Krisztus üzenetét minél szélesebb körben, a társadalom minden rétege számára elérhetővé és személyessé tenni, s mindeközben Isten igéje életet formáló és teremtő erővé válna mindenki életében (Zsid 4,12). A nagytemplomi gyülekezet ugyanakkor nem csupán az újonnan érkezők és a gyülekezet ajtaján kívül lévők iránt kötelezi el magát, hanem küldetésének tekinti azok megkeresését és megszólítását is, akik a gyülekezet kötelékébe tartoznak, hogy a mi Urunk egyháza valóban azzá a hellyé váljék, ahol „a megfejtett, megmagyarázott, kibontakozott és a megértett Krisztus van jelen.” (Tertullianus).

Következő élő közvetítés vasárnap 10 órakor.