OK

További információk »

Jelentkezés


NFÜNFÜ
Egyházközségünk

Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség

A Debreceni Református Nagytemplom Magyarország egyik legjelentősebb klasszicista műemléke. Péchy Mihály tervei alapján épült 1805-1822 között. Észak-déli hajója (két végében az orgonákkal, északi végében a szószékkel) 38 m hosszú és 14 m széles; kelet-nyugati irányú mellékhajója 55 m hosszú és 15 m széles. A tornyok magassága 61 m. Az ülőhelyek száma kb. 1800. A Rákóczi György által 1637-ben adományozott 50 mázsás híres „Rákóczi-harang”-ot a turisták is megtekinthetik a nyugati toronyban. A Nagytemplom épülete nemcsak a debreceniek, hanem a magyarországi reformátusságnak is szimbólumává lett. A Nagytemplom helyén már a 12. században templom állt. Ennek helyére épült a 14. század elejére a Szent András templom a debreceni Dósa család adományából. Bővítések után a 16. századra Tiszántúl legnagyobb gótikus csarnoktemploma lett, amely 1564-ben leégett. 1626-ban kezdték újraépíteni a már csak „András” néven emlegetett templomot, majd vakolatlan téglából egy külön tornyot építettek hozzá a Rákóczi-harang számára. Ez volt az a Veres-torony, melynek alapfalai ma helyreállítva a Nagytemplom nyugati végében láthatóak. Az András-templom az 1802-es tűzvészben a Kollégiummal együtt leégett.

A Nagytemplom két történelmi eseménynek is színhelyévé lett. Az 1848-49-es szabadságharc kormánya Debrecenbe menekülve itt mondta ki 1849. április 14-én a Habsburg-ház trónfosztását, és hirdette ki a Függetlenségi Nyilatkozatot. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944 decemberében szintén a Nagytemplomban ülésezett.

A Nagytemplomi Gyülekezet létrejötte a 16. század közepére vezethető vissza. Bálint pap tevékenysége nyomán már az 1530-as évek végén a lutheri tanok meggyökereztek a városban. 1556-ban Kálmáncsehi Sánta Márton szolgálata nyomán a kálvini reformáció követőivé lettek a város lakói. Az első református lelkész (1558-tól) Méliusz Juhász Péter, akinek munkássága meghatározó volt egyházszervezetünk szempontjából. Ő szilárdította meg a városban a kálvini tanítást. Nevéhez fűződik az 1567-es Debreceni Zsinat, amelyen elfogadták a II. Helvét Hitvallást a kelet-magyarországi területen élő református egyháztestek számára. Debrecennek, mint egyházi központnak a tekintélye és súlya Méliusz halála után tovább növekedett. Komáromi Csipkés György kollégiumi professzor is a gyülekezet lelkésze volt 1657-1678 között. 1792-től haláláig nagytemplomi lelkész volt Szikszai György is, a „Keresztyéni tanítások és imádságok” c. imádságos könyv szerzője, amelyet legutóbb 2000-ben adtak ki újra. Id. és ifj. Révész Imre egyháztörténészek is gyülekezetünkben szolgáltak (1856-81 ill. 1920-49 között). 1949-ig szervezetileg és gazdaságilag is egyetlen református egyházközség volt a városban, de több lelkésszel és a 20. század elejétől kezdve pedig egyre több kultuszhellyel. 1949 után önállósodtak ezek a gyülekezet-részek, és így lett mára már 13 református gyülekezet a városban. A Nagytemplomhoz kezdetben két gyülekezet tartozott, amelyek 1989 egyesültek. A Nagytemplomi Gyülekezet életét kezdettől fogva meghatározta a Református Kollégium közvetlen szomszédsága. Ma is a Kollégium számos rendezvényének a Nagytemplom ad helyet.

A rendszerváltás (1990) után gyülekezetünkben sokféleképpen tapasztalható változások történtek. Gyülekezetünkben 2010 januárjában 1860 választói joggal rendelkező felnőtt egyháztagot tartunk nyilván. Még mindig jelentős azoknak a száma, akik kisebb-nagyobb rendszerességgel a Nagytemplomba járnak istentiszteletre és perselypénzükkel támogatják egyházközségünket, de még nem kerültek be a nyilvántartásunkba. Jelentősen megnövekedett (megduplázódott) az istentiszteleteket látogatók száma. Vasárnaponként 3 istentiszteletet tartunk (8, 10 és 18 órakor) a templomban, a 10-kor kezdődő alkalmon 450-500-an vesznek részt, nagy ünnepeken 1000-1100-an. Minden hónap első vasárnapján 10 órakor, harmadik vasárnap pedig reggel 8 órakor úrvacsorai közösség is van. Gyülekezetünkben jelenleg a nyugdíjasoknak két bibliaköre működik hetente, középkorúak, harmincasok, presbiterek tartják bibliaóráikat kéthetente, havonta. Kismamák, gyes-en lévő anyukák hetente találkoznak. Az 1997-től működő Értelmiségi Kör számos előadást szervezett „hit és tudomány” jegyében sokféle témakörben, melyekkel gyülekezeten kívülieket is elért. 2006 januárja óta bibliaiskola működik a gyülekezetben kétheti rendszerességgel a Kálvin tér 17. sz. alatti gyülekezeti teremben. Az ifjúsági lelkész vezetésével 7 bibliakörben zajlik az ifjúsági munka a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központunkban. Minden hónap utolsó vasárnapján este pedig ifjúsági istentiszteletet tartunk a Nagytemplom imatermében, amely már az idősebb gyülekezeti tagok körében is nagy népszerűségnek örvend. 2008-ban megalakult az „Éden” Ifjúsági Ének és Zenekar, amely azóta minden évben kétszer is tart önálló nagyobb szabású koncertet a Nagytemplomban, illetve vasárnapi istentiszteleteken, ünnepeken szolgál a gyülekezetben, és többször kapott meghívást vidéki gyülekezetekbe is. 1994 óta intenzíven folyik a felnőttek keresztelésre és konfirmációra történő felkészítése évente 3 turnusban. Az így konfirmáltak részére havonta tartunk egy-egy találkozót (hónap utolsó csütörtökén este 6 órakor!). Közülük számosan aktívan bekapcsolódtak a gyülekezet életébe, szolgálatába. A gyermekek konfirmációi felkészítését szeptember végén kezdjük, és tavasszal április utolsó vasárnapján tartjuk az ünnepélyes konfirmációt. Minden esztendőben 1 hetes nyári tábort szerveztünk részükre Berekfürdőn. 2008 óta a nyári gyülekezeti táborunkba visszük el a konfirmált gyermekeket. A vasárnapi 10 órási istentisztelettel párhuzamosan három csoportban (óvodások, alsó- és felső-tagozatosok) tartunk gyermek-istentiszteletet a Nagytemplom három termében. Két önkormányzati iskolában és 3 óvodában összesen 13-14 csoportban folyik a hitoktatás, akik számára ősszel és tavasszal is egy-egy családi délutánt szervezünk. 2010-ben már tizedik alkalommal szervezzük meg a nyári gyülekezeti táborunkat különböző helyeken (eddig 100-150 fős létszámokkal). Ezek a táborok nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy egyre inkább családias légkör, élő közösség jellemezhesse gyülekezetünket.

Gyülekezetünkben intenzív zenei élet folyik. A Nagytemplomban két orgona van. Az egyik története rövid és kora is igen fiatal. A főbejárat fölötti karzaton áll az 1981-ben készült 3 manuál-pedálos, 52 regiszteres elektronikus orgona, amely a nagy orgona felújításáig a gyülekezeti éneklést kísérte, azután kórus-kísérő hangszerként használták. 2009-ben egy új hordozható elektronikus orgona váltotta fel. A szószék feletti karzaton áll az a felújított (1996 novemberére elkészült) nagy orgona, amely 3 manuálos-pedálos, mechanikus rendszerű, 59 regiszteres, 128 soros Setzer-kombináció segíti az elektromos regisztrálást. Különlegessége, hogy tervezője a gyülekezet akkori orgonista-kántora, Sepsy Károly volt. Az esztergomi bazilika korabeli (1996) orgonistája így vallott, amikor kipróbálhatta orgonánkat: „az ország jelenlegi időben legjobb orgonájának örülhettem”. Minden esztendőben júniustól egészen karácsonyig zenés áhítatokat tartunk neves orgonaművészek közreműködésével. Gyülekezetünknek 1992-ben alakult kórusában már több mint 50-en énekelnek. Gyülekezeti fellépései mellett több magyarországi gyülekezetben is szolgált már a kórus. Énekelt határon túli magyar gyülekezetekben (Szalárd, Marosvásárhely, Kassa, Szürte, Felsőőr), és részt vett külföldi koncert körutakon: Németországban, Hollandiában, Olaszországban, ahol – mint protestáns kórus – elsőként énekelt a Vatikánban a Szent Péter Székesegyházban. 2008 őszén pedig az USA-ban járt a charlotte-i Myers-Park-i testvérgyülekezetben. 2005 óta egy gyermekkórus is van a gyülekezetünkben.

Több testvérgyülekezetünk is van. Felvidéken Kassán, Kárpátalján Szürtén, Erdélyben pedig a Marosvásárhely-Vártemplomi Gyülekezet. Közel két évtizedes kapcsolat fűz bennünket a stuttgarti református gyülekezethez Németországban. 1999 óta pedig az USA-beli Charlotte-ban (Észak-Karolina) élő Myers Park-i gyülekezettel vagyunk folyamatos kapcsolatban. Itthon a Debreceni Egyházmegyén belül a Hajdúbagosi Gyülekezettel ápoljuk a testvéri kapcsolatot.

A gyülekezetünknek 4 diakóniai intézménye van. Az 1991 óta működő Immánuel Otthon (a Pacsirta utcán) közoktatási és egészségügyi feladatot is ellátó, nappali szociális intézmény, ahol jelenleg 76, többnyire halmozottan sérült gyermekkel és fiatallal foglalkozik közel 30 szakember. A 2003 óta fennálló Nyitott Ajtó Otthon Idősek Klubjában (Múzeum utca 2. szám alatt) 50 idős gyülekezeti tag részére biztosítanak hasznos együttlétet bibliaóra, imaóra, bibliaiskola, varrókör, szövőkör keretein belül. Ugyanakkor sok értékes és hasznos előadást is szerveznek számukra. A Nyitott Ajtó Támogató Szolgálatban kb. 50 mozgáskorlátozott, fogyatékkal élő, idős ember nappali gondozását végzik szakemberek. 2009 januárjában kezdte meg a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője a munkáját a Péterfia utca 40. szám alatti missziós központunkban. Itt a téli krízis időszakban 60-80 hajléktalan is megfordul, ahol a tisztálkodási, melegedési lehetőségen kívül testi és lelki táplálékot egyaránt kapnak.

Református Könyvesboltunk a várost és a tiszántúli régió gyülekezeteit is ellátja bibliákkal, énekeskönyvekkel, a Kálvin Kiadó és egyéb kiadók kiadványaival.

A Nagytemplom keleti karzatán van az időszakos kiállításoknak helyt adó Kálvin János Galéria. Az eredeti Toronygalériában pedig 2009 májusa óta a Csia Lajos-féle állandó jellegű Biblia-történeti Makettkiállítás tekinthető meg.

E sokrétű gyülekezeti munkát a 40 tagú Presbitérium irányítja 9 bizottságán keresztül: Missziói Bizottság, Diakóniai; Gazdasági-Pénzügyi és Építésügyi; Külügyi; Zeneügyi; Ifjúsági; Immánuel; Nyitott Ajtó; Könyvesbolt-PR Bizottság.

A gyülekezetnek két megválasztott lelkipásztora

Vad Zsigmond esperes

Szász Barnabásné Püski Anna lelkipásztor

a Tiszántúli Egyházkerület püspöke is ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora: Dr. Bölcskei Gusztáv püspök

A gyülekezetünkben több beosztott lelkész szolgál:

Széles Csongor ifjúsági lelkész,

Oláh István az Immánuel Otthon intézeti lelkésze,

Petró László a Nyitott Ajtó Otthon intézeti lelkésze,

Mátyásné Szabó Beáta a Piac utca 4-6. szám alatt lévő lelkészi hivatalunk vezetője,

Bélbász-Szücs Andrea hitoktató lelkész,

Kovácsné Somogyi Katalin a Könyvesbolt vezetője,

Molnár Szabolcs a "Reménysugár" Hajléktalan Melegedő intézeti lelkésze.

Gyülekezetünkben minden esztendőben van hatodéves segédlelkész is, jelenleg: Tóth Dorottya.

Gyülekezetünk kántora: Csorba Gergő

Következő élő közvetítés vasárnap 10 órakor.